Høringssvar fra Ebbegarden barnehage

Høring om endring i barnehageloven

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

Til

Kunnskapsdepartementet

postmottak@kd.dep.no

 

Ålesund 28.09.17 

Høring om endring i barnehageloven

 

Ebbegarden barnehage er en foreldreeiet barnehage med 31 ansatte og 109 barn. Vi er 11 pedagoger som har vært med på denne uttalelsen, som jeg håper dere vil vurdere som viktige.

 

 

Vi i Ebbegarden barnehage er glad regjeringen ønsker å satse på kvalitet i barnehagesektoren, men vi ser at det er en del svakheter ved høringen som trengs å utredes og utdypes. Hovedpunktet i svaret på denne høringen er; skal tiltakene som foreslås i høringsnotatene gjennomføres, må det endres og bedres på dagens tilskuddsordning for private barnehager.

 

 

  1. TILDKUDDORDNINGEN

For private barnehager er det viktig at dagens tilskuddsordning blir mer forutsigbar. Tilskuddene må være på plass fra dag en - ellers blir private barnehager hengende etter. Eventuelt går barnehagen med store underskudd fordi de må ansette flere og dermed får høyere lønnsutgifter før tilskuddene er på plass.

Før en pedagognorm og en bemanningsnorm blir innført, må det komme på plass en tilskuddsordning som sikrer at både private og kommunale barnehager kan ha en lik og forutsigbar tilskuddsordning. Dette må på plass slik at barnehagen kan ansette nok folk for å kunne følge de lover og krav som blir satt gjennom bl.a. «Rammeplan» og «lov om barnehage».

 

 

  1. OVERGANG BARNEHAGE  OG SKOLE

Veldig bra at overgang barnehage skole blir regulert og at ansvaret er gjensidig. Det er positivt at skolene nå blir pliktig å samarbeide om barnas overgang mellom barnehage og skole. Inntil nå har dette kun vært barnehagens plikt og det har nok medeført store kvalitative forskjeller mellom de ulike skolekretsene.

Rammeplanen sier at barnehagen skal sette seg inn i hva barna skal kunne til de begynner på skolen men læreplanen for skolen sier ingenting om at lærerne skal sette seg inn i hva barna har hatt som tema og lært i barnehagen. Det bør være et godt samarbeid der det står tydelig hvem som har ansvar for hva og at ansvaret er likt fordelt. Altså gjensidig plikt for barnehageeiere og skoleeiere om å samarbeide om overgang.

Det er utfordring når barna ikke skal begynne på samme skole som barnehagen tilhører. Det hadde vært lettere om reglene for overgang var lik for alle. ønske er at det blir utformet et standard skjema som skal følge barnet over i skolen. Barna er sårbare i overgangsfasen og trenger støtte og tryggheten før de tar til på skolen. Derfor er det viktig å legge stor vekt på hva barnehagen har av informasjon om det enkelte barnet.

 

  1. PEDAGOGNORMEN

Skjerpet krav til pedagogisk bemanning er bra - må sees i sammenheng med økt grunnbemanning da pedagogiske ledere trenger sine fire timer (minimum) til planlegging pr uke. Det har vært alt for store forskjeller i de ulike barnehagene, og det har vært for lite prioritert hvilken hverdag barna rundt omkring har hatt fra politisk hold. Mange barnehager har nå to pedagoger på en avdeling, dette medfører at de to pedagogene skal ha tilsammen 8 timer planlegging i løpet av en uke. Da er det ikke mange timer en er 4 ansatte på en storbarnsgruppe på 24 barn, i vårt tilfelle er det fra 0930-1200. Vi er spent på hvordan plantid skal løses med flere pedagoger i avdeling. Er dette tenkt på med arbeidstid/økonomi. Hva ved sykdom/ langtidssykdom er det da krav til at vikarer også må være utdannet? Spent på hvordan det skal løses når alle medarbeiderne skal ta kompetanse heving.

 

Forslag: at pedagogiske ledere ikke beregnes inn i, men kommer i tillegg til grunnbemanningen 1:3/1:6. Når man erstatter en assistent med en pedagog uten å øke grunnbemanningen er konsekvensen at barna i barnehagen får mindre voksentetthet, slik som beskrevet ovenfor. Dette blir helt feil i forhold til intensjonen i ønsket om en strengere bemanningsnorm, derfor mener vi at pedagogenes plantid ikke bør inngå i regnestykket som en del av grunnbemanningen. Den bær dras ut i likhet med styrer og spesialpedagog. «Lavere pedagogisk bemanning morgen og ettermiddag» - det kan jo bare bety at ikke alle er på jobb, men det kan også bety at de mener at pedagogressursene skal brukes midt på dag - u så fall bør det presiseres, og hvordan skal det i så fall løses i praksis?

 

 

  1. BEMANNINGSNORM

Det står mye om hvordan bemanningen skal være i forhold til antall barn, men ingenting om hvor stor del av dagen som skal ha en slik bemanning. Det er fult mulig at barnehagen har så lang åpningstid at over halve dagen har lavere tetthet en det normen tilsier. Som beskrevet over er det i vårt tilfelle bare 2,5 timer vi er 4 voksne på 24 barn.

Det er positivt at normen kun omfatter de personene som er i kontakt med barna, dvs ikke administrative stillinger. Ønsker en oppklaring i hvordan dette påvirker avdelingsledere som også har administrative oppgaver og planleggingstid. En bemanningsnorm sier ikke alt «tilstrekkelig bemanning til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet» vil variere fra barnegruppe til barnegruppe, og også gjennom året.

 

Det finnes mange arbeidsoppgaver de barnehageansatte må gjøre som ikke har noe med barna og barnehagens kvalitet å gjøre. Alle ansatte må bruke tid på f.eks vasking, snømåking, matlaging, oppvask, hms osv. Dette tar tid fra den pedagogiske driften av barnehagen. Det burde også i denne sammenheng diskuteres om det er riktig bruk av personalet? Burde det tilrettelegges annerledes enn i dag? Dette vil jo i så fall også koste penger.

For at assistenter og barne -og ungdomsarbeidere skal kunne utføre pedagogisk arbeid ut fra kravene i rammeplanen, må disse ha tid til planlegging. Dette medfører at assistenter og barne -og ungdomsarbeider går fra avdelingen for å planlegge, hos oss utgjør dette minimum 1 time pr ansatte i uken. Dette går utover bemanningen igjen, så en står ikke igjen med mange timer om dagen med nok voksne.

 

Det er mye repetisjon av hvordan en teller barn i forhold til normen. Jeg mener at det bør defineres en måleenhet for barnehageplass. At en barnehageplass defineres som en den tiden 1 barn over 3 år, eller 2 barn under 3 år har i barnehagen når de er der alle hverdager. Det betyr at en voksen dekker 6 barnehageplasser, enten det er snakk om barn under 3 år, eller flere barn som kommer forskjellige dager.

 

Hvordan regne ut plasser i forhold til normen når det er snakk om kortere oppholdstid; Jeg mener at denne problemstillingen kan ryddes opp i ved å lage en definisjon på hva en plass er. Da kan en for eksempel lage en korttids plass som tilsvarer to tredjedeler av en tilsvarende heltidsplass. Jeg foreslår en slik løsning for å tydeliggjøre hvordan utregningen skal være på en heltidsekvalent plass.

 

 

 

 

 

 

  1. DISPENSASJON FOR UTDANNINGSKRAVET

Departementet foreslår at det gis dispensasjon for inntil ett år av gangen. Denne ordningen ønsker vi for de som ikke har planer om utdanning som barnehagelærer. Vi ønsker en endring for de som går arbeidsplassbasert utdanning og er lovet stilling som pedagogisk leder etter endt utdanning. Det hadde vært flott for både barnehagen og for de som studerer at barnehagen ikke behøver å søke for dem hvert år. Her tenker vi at hvis en er i en deltidsutdanning og har fått lovt stilling som pedagogisk leder etter endt utdanning, kunne en søke dispensasjon som gjaldt frem til en er ferdig utdannet barnehagelærer. De som går arbeidsplassbasert utdanning er og blir i bedriften og det trengs ikke lyse ut stillingen og fylle ut dispensasjonssøknad hvert år.

  

Med vennlig hilsen

  

Sølvi Smoge Solevågseide

Daglig leder i Ebbegarden barnehage.

 

Vedlegg