Høringssvar fra Gol kommune

Minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpa norm for pedagogisk bemanning, og plikt til å samarbeide om barna sin overgong frå barnehage til skule og SFO

Dato: 31.08.2017

Svartype: Med merknad

Gol kommune støttar minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikten til å samarbeide om barna sin overgang frå barnehage til skule og SFO utan merknadar, bortsett i frå at setningen i opplæringslova § 13-5: «Kommunen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.» også skal inn i barnehagelova § 2 a for å understreke at dette er ein plan med felles ansvar for både barnehage- og skuleadministrasjon i kommunane.