Høringssvar fra Tjøme kommune

Svar på høring om forslag til endring i barnehageloven fra Tjøme kommune

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Tjøme kommune avd. oppvekst og kultur

Kunnskapsdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Videre forslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Departementet foreslår også at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

Høriongsuttalelse fra Tjøme kommune

Tjøme kommune forutsetter at økt bemanning finansieres ved økte statlige overføringer.

Barnehagesektoren har de siste tiårene vært gjennom store endringer. Barnehagene har gjennom flere år blitt pålagt flere oppgaver, krav og forventninger til kvalitet gjennom barnehageloven, rammeplanen, st. meldinger og kommunale føringer. Samtidig som åpningstidene er blitt lengre og flere barn benytter seg av tilbudet i hele åpningstiden, er det gjort få endringer i kravene til bemanning. For å møte dagens forventninger og krav til en høykvalitetsbarnehage kreves høyere grunnbemanning, større pedagogtetthet og et kompetent personale.

 

I høringsnotatet stårr det følgende; «Utvalget viser til at det i mange år, helt fra 1970-tallet, har vært en vanlig oppfatning at det bør være tre voksne per barnegruppe på ni barn under tre år og tre voksne per 18 barn under tre år. Utvalget mener at et slikt forholdstall synes å være i god overensstemmelse med hva som defineres som tilstrekkelig grad av voksentetthet til å drive en god pedagogisk virksomhet. Departementet mener at barnehagelovutvalgets forslag, der forholdstallet mellom ansatte og barn foreslås til 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år, er egnet til å sikre tilstrekkelig voksentetthet i barnehagen.»

 

Tjøme kommune mener at dette forholdstallet som departementet foreslår å legge til grunn som det tallfestede kravet til grunnbemanningen mellom ansatte og barn er for dårlig til å sikre tilstrekkelig voksentetthet i barnehagen. Det har skjedd en rivende utvikling i barnehagene siden 1970-tallet. Åpningstiden er utvidet med flere timer, antall barn til stede i barnehagen gjennom dagen og uka har økt betraktelig og flere små barn under 3 år i 2017 i barnehagen. Konsekvensene er da blitt at barnehagene har en tynnere bemanning gjennom dagen, og det medfører en stor utfordring for de barnehageansatte å møte det enkelte barns behov på en god nok måte.

Kunnskapsdepartementet mener at kravet til den pedagogiske bemanningen bør skjerpes slik at det maksimalt kan være 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år per pedagogisk leder. Dette vil øke andelen pedagogiske ledere i grunnbemanningen. Tjøme kommune mener det er riktig å øke den pedagogiske andelen av grunnbemanningen, men det må ikke bli på bekostning av færre fagarbeidere/assistenter. Andelen må komme i tillegg til. Hvis ikke blir tilbudet til barna dårligere da pedagogene har lovfestet rett til planleggingstid og har fæ¦rre timer i direkte arbeid med barna.

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Tjøme kommune støtter dette lovforslaget da det gir en gjensidig plikt og at plikten reguleres i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Forslaget om at skoleeier skal samordne samarbeidet, utarbeide en plan for barnas overgang i samarbeid med barnehageeierne og at dette eksplisitt kommer frem i opplæringsloven og friskoleloven støttes også.

Tjøme kommune mener at bemanningsnormen bør være på minimum 2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter per 9 barn under tre år og per 18 barn over tre år, dersom kunnskapsdepartementet ønsker å ta tidlig innsats alvorlig og skape en forskjell ute i barnehagene til barnets beste.