Høringssvar fra Tromsø kommune

Høringssvar fra Tromsø kommune om forslag til endringer i barnehageloven mv.

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse vedrørende nasjonal bemanningsnorm fra Tromsø kommune:
Tromsø kommune er positiv til den forslåtte bemanningsnormen. Dette sikrer barn samme voksentetthet uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage eller i barnehager med ulike driftsformer som avdelingsbarnehage og basebarnehage. Lik grunnbemanning i alle barnehager kan bidra til å heve kvalitet, gi et likeverdig tilbud og utjevne eventuelle forskjeller i omdømme for eksempel mellom avdelingsbarnehager og basebarnehagedrift. Det forventes at det følger midler med tiltaket, da dette vil medføre at kommunen må tilsette flere ansatte og øke tilskudd til private barnehager.
En kommentar til ny bemanningsnorm er at bemanningsnormen ikke kan oppfylles gjennom hele barnehagedagen da åpningstiden i barnehagen i de fleste tilfeller er lengre enn den enkelte ansattes arbeidstid. Den foreslåtte bemanningsnormen vil derfor kun være oppfylt i «kjernetiden».
En konsekvens av bemanningsnormen kan være at barnehagen må ansette i deltidsstillinger. I og med at bemanningsnormen tar utgangspunkt i antall små/store barn kan en barnehage på grunn av barnetall ende opp med at de skal ha for eksempel 13,3 ansatt for å oppfylle normen. Det kan være utfordringer knyttet til det å rekruttere personal i deltidsstillinger, og de fleste barnehager vil ikke ha økonomi til å «runde» opp til hele stillinger. En mulighet kan være at det lovfestes at barnehager som på bakgrunn av godkjent leke- og oppholdsareal ikke har et barnetall som gir hele årsverk (bare 100 % stillinger) pålegges å runde opp til hel stilling. Det må i så tilfelle kompenseres for en slik ordning med statlige midler.
Det oppfordres til at den foreslåtte bemanningsnormen ses i sammenheng med forslag til ny pedagognorm. Pedagogene har i dag planleggingstid, som innebærer tid hvor de ikke ertilstede sammen med barna. Dette medfører at bemanningsnormens intensjon med å sikre voksentetthet i forhold til barn ikke oppfylles, da tid sammen med barna vil reduseres når flere i personalet har rett til plantid.

Det forutsettes at gjennomføring av det foreslåtte miniumskravet til grunnbemanning i barnehage må knyttes opp mot ei statlig fullfinansiering av økt grunnbemanning.

Høringsuttalelse fra Tromsø kommune vedrørende skjerpet pedagognorm:
Tromsø kommune er positiv til forslaget om å øke andelen pedagoger i barnehagene. Dette er et skritt i riktig retning, der målet bør være å ha 50 % pedagogandel i barnehagene. Økt pedagogtetthet vil gi økt faglighet og bedre kompetanse og dette vil påvirke kvaliteten på barnehagetilbudet positivt. Flere pedagoger kan også bidra til å øke status for barnehagen som arbeidsplass og rekrutering til barnehagelærerutdanningen og yrket.
Vi gjør oppmerksom på at økt andel pedagoger vil medføre at flere ansatte har rett på avtalefestet planleggingstid. Konsekvensen er en grunnbemanning der færre timer tilbringes sammen med barna. Her må arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene finne gode løsninger.
Det forutsettes at barnehagene gis tilstrekkelig midler og tid til å gjennomføre tiltaket. Midler tildelt kommunene for økt andel pedagoger i statsbudsjett 2017 må derfor videreføres. Utskiftning av assistenter til fordel for pedagoger må skje ved naturlig avgang og barnehagen trenger derfor tid til å gjennomføre tiltaket.

Høringsuttalelse fra Tromsø kommune vedrørende lovfestet samarbeidsplikt barnehage – skole:
Tromsø kommune støtter at en samarbeidsplikt blir lovfestet og at SFO er tatt med i forslaget. Det er positivt at det må lages planer og strukturer for samarbeidet. Med dette lovforslaget ansvarliggjøres både skole- og barnehageeier å sørge for at samarbeid knyttet til overgangen barnehage skole blir så god som mulig. Forslaget hindrer lokale ulikheter i rutiner for samarbeid mellom skoler/barnehager og påser at det blir lik kvalitet på samarbeidet mellom skole og barnehage og SFO. På den måten sikres barn likebehandling. Det er spesielt viktig at det utarbeides planer som inkluderer arbeidet som gjøres på SFO, men det er viktig å påpeke at ikke alle barn benytter SFO og at det må sikres at gode overganger ikke er avhengig av hvorvidt barna benytter SFO eller ikke. Det bør fremkomme i lovendringen at det er skolen som mottager av eleven, sammen med barnehage og SFO, har et særskilt ansvar for at samarbeidet blir fulgt opp.