Høringssvar fra Ski kommune

HØRING - ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN M.V. VEDR. BEMANNINGSNORM, PEDAGOGNORM OG OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE/SFO

Dato: 22.09.2017

Svartype: Med merknad

Ski kommune gir sin tilslutning til de framlagte forslag.