Høringssvar fra Tommeliten barnehage SA

Bemannings- og pedagognorm

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi er i utgangspunktet positive til at det innføres en norm både for bemanning og pedagoger, men KUN dersom det er fullfinansiert. Det opplever vi ikke at det er pr. i dag. Mange "overlever" ved å drive en eller flere småbarnsavdelinger etter Solgårdmodellen (14 barn), og en reduksjon av 2 barn her vil skape en vanskelig økonmisk situasjon.

Videre mener vi at det MÅ være samsvar mellom bemanningsnorm og pedagognorm. Det vil si at dersom det skal være 6 ansatte pr. 3-årsenhet, så må pedagognormen være 1 til 12. Dersom det ikke er sammenheng mellom tallene på denne måten vil det bli et stort puslespill og mye sjonglering for å få til riktig bemanning. 

Man må være obs på at det i mange områder er vanskelig å få fatt i nok barnehagelærere. Når man må ansette på dispensasjon blir kostnadene høyere, men ikke kvaliteten. Det er også et problem at det er kommunen som behandler søknader om dispensasjon - spesielt i områder som f.eks, Stavanger der det er overkapasitet av barnehageplasser og behov for å legge ned barnehageplasser. Gis da dispensasjonene i kommunale eller private barnehager...?

Ved økt andel pedagoger i barnehagen må det gjøres noe sentralt i forhold til planleggingstid/ubunden tid. Tiden kan ikke fordobles fordi om det blir 2 pedagoger på avdelingen, og hele eller deler av tiden bør være bundet til barnehagen slik at den kan legges til tider som er mest mulig gunstige for den enkelte avdeling. Dette vil også sikre en best mulig voksentetthet på avdelingene, sammen med barna, i de travleste periodene av barnehagedagen. Vi har allerede interne ordninger på dette som fungerer veldig bra.

Ønsker også å si noe om begrepet pedagogisk leder. Vi mener at hver avdeling kun bør ha 1 leder, og tenker derfor at man i forbindelse med innføring av en norm bør bruke begrepet "barnehagelærer" eller bare "pedagog". Dette vil kunne rydde litt opp i begrepsjungelen, samt sørge for at det ikke blir flere ledere i barnehagen enn det vi trenger.