Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høring - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Oppvekstutvalgets behandling 13.09.2017:

Votering:

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.

Oppvekstutvalgets vedtak 13.09.2017:

1.

Vedlagte forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune oversendes Kunnskapsdepartementet.

2.

Fredrikstad kommune er uenig i at bemanningsnormen kan innføres i barnehagene uten at det følger økte statlige overføringer til kommune.

 

Rett utskrift

Fredrikstad, 18.09.2017

 

Ellen Szefer

Utvalgssekretær

 

Sendt til: saksbehandler UO Kjersti Johansen

Kopi til:   kommunalsjef UO Arne Rekdal Olsen