Høringssvar fra Noahs Ark miljøbarnehage

Forslag til endring i ny barnehagelov, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Noahs ark miljøbarnehage er positive til en styrket pedagogisk bemanning, men mener det må følge økonomisk støtte til tiltaket fra dag EN, også for private barnehager.

Den økte pedagogiske bamenningen må innføres over tid slik at vi unngår oppsigelser av dyktige assistenter. Det er også viktig at fagarbeidere blir verdsatt i barnehagen ved at det er plass for dem og deres fagkunnskap.

50% pedagoger får en stor konsekvens når det gjelder ubunden tid som pedagogene har rett på. Det bør innføres en felles norm for hvordan ubunden tid skal tas ut og det må tenkes på at det er nok voksne tilstede for barna gjennom dagen. Det er sårbart for små barn med få voksne tilstede.

Vi støtter målet om økt grunnbemanning, men det må ses på finansieringen, spesielt med tanke på de private barnehagene som får midler ut fra regnskap til kommunen to år tilbake i tid.

Noahs Ark ser det viktig at andre profesjoner enn barnehagelærere kan ansettes som pedagoger i en barnehage, f.eks. lærere og barnevernspedagoger Dette gjelder spesielt i store barnehager. Det vil være med å utvikle barnehagesektoren i positiv retning. Det bør likevel være et minimumskrav til antall barnehagelærere i hver barnehage.

Det bør være mulig å ha pedagoger i desimalstillinger. Det blir for dyrt for en barnehage å måtte tilsette en ekstra pedagog på grunn av ett barn ekstra. Mange kvinner ønsker å jobbe gradert.

Med opptak gjennom året, må det ses på hvordan dette skal finansieres. Alle barn bør ha rett til å kunne starte i barnehage når foreldrene ønsker, men barnehagene har ikke råd til å la plasser stå tomme over tid samtidig som vi skal ivareta et stabilt personale. Det bør være mulig å gå med litt lavere barneantall en periode med samme personaltetthet.

Det bør ses videre på hvordan barnehagene skal kunne gi spesielpedagogisk hjelp. Mange barn trenger ekstra ressurser. Det oppleves feil at mye av denne hjelpen skal tas fra grunnbemanningen. Dette gjelder særlig i utredningsfaser der barn med spesielle behov trenger ekstra bemanning.

Vi henviser ellers til PBL sitt høringssvar.