Høringssvar fra Sør-Odal kommune v/utvalget for oppvekst og kultur

Positive til endring av bemanningsnorm i barnehage.

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

OK- 029/17 vedtak:

Sør-Odal kommune uttaler seg positivt til høringen om foreslåtte endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, slik det kommer fram i høringsnotat datert 22.6.17 fra kunnskapsdepartementet med frist 13.10.17. Enstemmig.

 

Vedlegg