Høringssvar fra Harstad kommune

Bemanningsnorm i barnehage

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Behandling Kommunestyret - 12.10.2017:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Kommunestyret den 12.10.2017:

Harstad kommunestyre vedtar høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet vedr bemanningsnormen i barnehage:

1 Det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet. En bemanningsnorm og pedagognorm som foreslått vil ha stor betydning for barnas trygghet og mulighet for tilknytning samt for det pedagogiske tilbudet som forventes.

2 Forslaget om pedagognorm og bemanningsnorm framstår som betydelig underfinansiert for Harstad kommune

3 Harstad kommune forventer at finansieringen styrkes, slik at kommunen kan innfri normkrav uten å nedprioritere andre tjenesteområder i kommunen.

4 Innføring av statlig bindende normer må utsettes til ordningen er fullfinansiert.

5 Frem til innføringen av normene må de årlige budsjettene øke kompensasjonen til kommunene for å sikre fullfinansiering på barnehagenivå.

 

 

 

Vedlegg