Høringssvar fra Sauherad kommune

Høringssvar fra Sauherad kommune.

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar sendes under forutsetninger av likelydende vedtak uke 42.

Rådmannens innstilling:

Det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet og Sauherad kommune vil sende inn følgende innstilling til høringen om endring i barnehageloven.  (Punktene står ikke i prioritert rekkefølge – de følger rekkefølgen i høringsnotatet)

·          Sauherad kommune støtter forslaget om minimumskrav til grunnbemanning. Ordningen bør ikke innføres før den er fullfinansiert

·          Sauherad kommune støtter forslaget om lovfesta plikt for samarbeid mellom barnehageeier og skoleeier om overgang fra barnehage til skole og SFO. En eventuell lovfestet plikt til å utarbeide planer for overganger mellom barnehage og skole og SFO må legges på kommunenivå. Kommunene må få lovhjemmel til å forplikte barnehage- og skoleeiere til å delta i de rutiner og planer som er vedtatt lokalt for godt koordinerte overganger til beste for alle barn.

·          Sauherad kommune støtter forslaget til skjerpet pedagognorm i barnehagen, under forutsetning av en styrking i rammeoverføring for å håndtere avvikling av ubunden tid for pedagogene.

Forslaget om pedagognorm og bemanningsnorm framstår betydelig underfinansiert. Sauherad kommune forventer at finansieringen styrkes, slik at kommunene kan innfri skjerpende normkrav uten å nedprioritere andre tjenesteområder i kommunen.