Høringssvar fra Rennesøy kommune

Høringssvar, forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskole loven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Rennesøy kommune støtter forslaget om et minimumskrav til pedagogisk bemanning og en skjerping av kravet til pedagogisk bemanning. Ser positivt på en gjensidig plikt til samarbeid om overgang fra barnehage til SFO og skole, og at det lovfestes i både barnehage- og opplæringsloven.

De økonomiske konsekvensene av skjerpet krav til pedagogisk bemanning gir kommunen merutgifter på ca. 0,6 mill. Endringene som foreslås bør fullfinansieres av staten.