Høringssvar fra Andøy kommune

Endringer i barnehageloven mv. Høringssvar fra Andøy kommune

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

 Endringer i barnehageloven mv.- Høringssvar fra Andøy kommune

Enstemmig vedtatt i kommunestyremøte 09.10.17

Kommunestyret viser til høringsnotatet og gir følgende høringsuttalelse:

  • Andøy kommunestyre er positiv til økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet, men mener forslaget om bemanningsnorm og pedagognorm framstår som betydelig underfinansiert.

 

  • Ansatte med pedagogisk utdanning er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen. Barnehagene er en del av utdanningsløpet, og barnehagelærer har den faglige kompetansen til å ivareta barnas behov for omsorg og legge til rette for lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Andøy kommunestyre mener innføring av forslagene vil medføre økte utgifter til kommunen. Kommunen forventer at finansieringen styrkes slik at kommunen kan innfri skjerpende normkrav uten at det går på bekostning av kommunens øvrige drift.

 

  • Lovfestet plikt til å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole/SFO:

            Andøy kommune støtter forslaget med følgende merknader:

            - Plikt til å utarbeide planer for overganger mellom barnehage og                skole og SFO må legges på kommunenivå.

 

  • Dersom det blir innført statlig bindende norm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm, må kommunen få mulighet til å pålegge private barnehager å følge eventuelle lokalt vedtatte normer, utover nasjonale minimumsnormer

 

 

 

Kirsten L. Pedersen

Rådmann