Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 153385

På tide med et løft

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Det er lite til ingen nytte i å lovfeste en bemanningsnorm som i stor grad allerede praktiseres. Barnehagene er i stor endring, flere og yngre barn går i barnehagen og har lengre dager enn tidligere, noe som bør være avgjørende for bemanningsnormen. Det stilles høyere krav til personalet og styrer i ny rammeplan, og for å sikre høy kvalitet er vi avhengig av et kvalitetsløft på bemanningssiden.

For å sikre at personalet kan oppfylle krav i barnehageloven og rammeplanen, og også være rustet til å sikre kvalitet ved sykdom bør bemanningen økes ytterligere. Det bør også settes av midler til vikarer fra første sykedag, dette for å sikre kvalitet i tilbudet.

Som et minimum bør bemanningen være 2,5 barn under 3 år pr ansatt og 5 barn over 3 år pr ansatt.

Dette vil gi avdelinger med 10 barn og 4 ansatte under 3 år og 20 barn og 4 ansatte over 3 år. Av disse bør det etterstrebes en pedagogandel på 50% og en 25% andel fagarbeidere.

Pedagogene bør sikres ubunden tid til planlegging på 6 timer pr uke pr barnegruppe, leder på avdeling fordeler denne tiden mellom pedagogene i samråd med styrer (tillitsvalgte kvalitetssikrer at det settes av tid til planlegging).