Høringssvar fra Oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune

Høring om endringer i barnehageloven m.m.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Oppvekstutvalget i Indre Fosen støtter forslagene til minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning i barnehagene. Utvalget støtter også forslaget om å innføre en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).