Høringssvar fra Fjellsøya Barnehage

enig i mye, men ikke i alt!

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar

Ja takk til både bemanningsnorm og pedagognorm.

Viktig at dette ikke kan bestemmes av pressede lokalpolitikere eller andre med ønske om innsparing av budsjett.

Viktig at private barnehager får finansiert dette fra dag 1.  Vi driver i en kommune der normen på pedagoger er god. MEN bemanningen totalt, er lavest i Norge. (kilde barnehagefakta.no og enbedrebarnehage.no) Har som privat aktør nektet å bemanne ned tilsvarende.  Og har derfor ikke økonomi til å kompensere for et krav uten midler.  

(tilskudd utdeles pr i dag på grunnlag av kommunens godkjente regnskap 2 år tilbake, vi har derfor hatt anledning til å ha bedre bemanning nå, i påvente av at tilskuddene våre blir å minke drastisk)

Den nye pedagognormen på 44 % dvs en pedagog per 7 små eller 14 store barn vil kun fungere hos større barnehager, da et barn over norm utløser 100% pedagogstilling.

I vår barnehage med 12 små og 24 store barn vil vi være nødt til å ha 4 pedagoger + 4 fagarbeidere i 100% stilling. = 50% pedagoger på avdeling.

Hadde vi hatt ledig areal kunne vi ha tatt inn 2 små og 4 store barn og økt med 120% assistent/fagarbeider og kommet ned til 44% pedagognorm.

Tilsvarende eksempel kunne vært gjort om vi hadde vært mindre, måtte vi ha hatt enda større andel pedagoger enn eksemplet fra vår barnehage.

Ta derfor vare på oss små som ikke har anledning til å «utnytte» systemet, Øk kvaliteten ytterligere med å innføre 50% pedagoger med en gang!

Bemanningen uten pedagogisk utdanning foreslåes vurdert etter % dvs 33.3 % stilling pr barn under 3 år eller 16.6% stilling for hvert barn over 3 år. Dette er med på å gi barnehagen noe fleksibilitet i henhold til å benytte tilgjengelig areal i barnehagen, og er et økonomisk virkemiddel slik at barnehagen ikke velger å la areal stå ubrukt.

Vil uansett gjøre oppmerksom på at vi erfarer at 100% stillinger er med på å øke kvaliteten og lette arbeidet for alle ansatte, det blir trygt, stabilt og forutsigbart for barn, foreldre og andre ansatte, lettere å følge opp aktiviteter på avdelingen og planlegge sammen for de ansatte.  I vår barnehage prioriterer vi å ha ansatte i 100% stilling selv om et behov reelt sett på papiret kan være noe mindre.

Høringen sier ingenting om Fagarbidere, i vår barnehage har vi et ønske om at alle har relevant utdanning, vi har derfor kun 1 assistent av de 13 ansatte som jobber med barna. Det bør Pressisiseres at de som ikke har pedagogisk utdannelse bør ha barne og ungdomsarbeider fag eller annen relevant utdanning. 

Det bør også premieres/ godtgjøres om man tar inn lærlinger, enten ved at verdiskapningen kan telles i bemmaningsnorm eller ved andre godtgjørelser. 

Vi ser økt ønske om løpende opptak både fra foreldre og samfunnet for øvrig.  La barna være 3 år til den måned de fyller 3 år! Når barnehagen da har 2 barn som har fylt 3 år kan man la deres plass reduksjon komme et nytt lite barn til gode.  Det er på grensen til skadelig for barn som ikke fyller 3 år før i slutten av året, å være stor allerede 1 august.  Aller helst burde det vært en egen norm og tilskuddssats for 3 åringene.

Flott at både skole og barnehage skal samarbeide om overgangen mellom barnehage, skole og SFO . Fint at roller og ansvar er nedskrevet og tydeliggjort!

Flott at pedagoger og grunnbemanning får nye normer, ønsker at administrasjon og ledelse ikke blir glemt.  Det er særdeles viktig med Styrer som har ressurser til daglig og tilstrekkelig tilstedeværelse. Håper også disse får en norm som gir gode vilkår for kvalitetsheving i barnehagen.

Takk for at dere leste hvordan lovendringene vil påvirke min barnehage og drift.

Har er sterkt ønske om at denne lovendringen skal tre i kraft snarest.

  • ønsker at dere innfører 50% pedagognorm først som sist, og minimum den bemanningsnormen dere legger opp til.
  • Lar barna være små til de fyller 3 år.
  • Finner en god måte å finansiere de private barnehagen i kommuner med lav bemanning/lave tilskudd
  • Stiller krav til både barnehage, skole og SFO om å samarbeide om overganger til barns beste.
  • Norm som sikrer tilstedeværende og tilstrekkelig styrer-ressurser i alle barnehager.
  • krav/norm om bruk av fagarbeidere til de resterende stillingene

 

Mvh Linda Skeide førskolelærer og eier av Fjellsøya  gård og frilufts-barnehage med 36 barn og 14 ansatte