Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Endringer i barnehagelov, ... friskolelov mm

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Høring – Bemanning og plikt til samarbeid. Deres ref. 17/3195.

Kristne Friskolers Forbund (KFF) representerer 64 grunnskoler med barnetrinn og takker for anledningen til å avgi uttalelse om foreslått endring i friskoleloven.

KFF støtter formålet med lovendringene, at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. KFF støtter også forslaget om å lovfeste en samarbeidsplikt og at skolen skal samordne samarbeidet. Vi vil i den forbindelse understreke det vi også skrev i høringsuttalelsen om intensiv opplæring og flerfaglig samarbeid nylig, at friskolene gjerne vil samarbeide med kommunen, men viljen til samarbeid er ikke alltid til stede den andre veien. Vi mener det bør inn i lovverket at kommunens tjenester for barn og unge gjelder alle barn og unge, uavhengig av hvilken skole de går på.

SFO
Friskolene er ikke pålagt å ha SFO, derfor foreslås det ikke å lovfeste et krav om samarbeid om overgangen til SFO i friskoler. Vi ser logikken i det. Samtidig vet vi at de fleste av våre skoler har SFO og at det er like viktig der som i kommunale skoler at SFO er med i samarbeidet, siden nye elever ofte møter på SFO før de møter på skolen. Friskolens elever kommer fra barnehager både i vertskommunen og i nabokommuner, mange av dem kjenner ikke andre av barna og det blir ekstra viktig å skape en trygg og god overgang.

Vi vil derfor foreslå et tillegg til den nye § 5-5 i friskoleloven, slik (i kursiv):

§ 5-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen
Skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas overgang fra barnehage til skole. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. Der friskolen tilbyr SFO skal SFO også være en del av dette samarbeidet.

Skolen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole.

Det sies i notatet at "det må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med særlige behov". KFFs skoler har erfaring med at PPT/kommunen ikke vil gi tilskudd til assistent for elever som trenger det for å være i SFO og i stedet sier at slike friskoleelever kan få plass i kommunens SFO. Det skaper ikke en god overgang, det er en dårlig løsning både sosialt og emosjonelt og dermed også for læringen.

Økonomi
KFF setter pris på notatets uttalelse om at kommunenes plan "bør gjøres tilgjengelig for friskolene i kommunen slik at friskolene kan få mulighet til å bruke planen i den utstrekning den passer eller tilpasse sin overgangsplan til kommunens plan." Det sies videre at planen for den enkelte friskole bare vil gjelde for barna i denne skolen "og skiller seg fra kommunens plan som i utgangspunktet skal gjelde for alle barn i kommunen. Det er derfor ikke samme behov for å involvere barnehagene i utarbeidelsen av friskolenes plan". Ut fra bl.a. dette blir det argumentert for at lovendringen kan medføre utgifter for kommunene, men ikke for friskolene. Det vil vi problematisere. Kommunen kan lage én plan for alle sine skoler, administrativt, mens hver enkelt friskole må bruke sine egne ressurser på å lage en plan. Siden friskolene ofte får elever fra nabokommuner, vil de ha flere barnehager og flere kommunale barnehageadministrasjoner å forholde seg til enn de kommunale skolene har. Selvsagt vil de måtte involvere disse i arbeidet med å lage en plan.

En ekstra utfordring for friskoler som har SFO og selvsagt både vil og må involvere denne, er at SFO regnskapsføres som en egen avdeling. Tid til samarbeid må dokumenteres og budsjetteres/ regnskapsføres i SFO, og økte utgifter kan måtte føre til høyere SFO-betaling.

KFF mener ut fra dette at friskolene må få økonomisk kompensasjon for økt arbeid, både ved at det sikres at kommunenes midler/arbeid blir ført slik i KOSTRA at det kommer inn i grunnlaget for skolenes tilskudd, ved at det gis ekstra tilskudd de to første årene før det er kommet inn i KOSTRA, og ved at det gis varig tilskudd til SFO for å dekke utgifter til samarbeid siden dette ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget.

Vennlig hilsen

Kristne Friskolers Forbund
Jan Erik Sundby
Gen.sekr.