Høringssvar fra Bergheim barnehage SA

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Bergheim barnehage er en privat, foreldreeid, enkeltstående barnehage med 78 plasser for barn mellom 1-6 år. Vi er 13 år gamle.

Barnehagen er positiv til at regjeringen vil øke pedagog- og bemanningstettheten. Det, i tillegg til at det må stilles krav til fortsatt kompetanseheving, er et viktig grep i forhold til å heve kvaliteten.

Vi er kritisk til at bemanningsnormen skal innføres så raskt. Vi risikerer å knekke nakken økonomisk, hvis ikke regjeringen samtidig innfører øremerkede midler til å finansiere normen fullt ut.

Dagens finansieringsordning fungerer svært dårlig. Kommunene følger ikke opp intensjonene som er ment fra regjeringshold om at lokaldemokratiet skal ta seg av de lokale prioriteringene som skal til for å finansiere tilbudet til barn i barnehage godt nok. Utviklingen har vært trasig og negativ siden rammefinansieringen ble innført i 2011.

En nasjonal norm for bemanning må følges opp av en nasjonalt fastsatt finansiering, målt direkte mot antall barn, alder og oppholdstimer. Enkelt, forutsigbart, likeverdig og rettferdig!

Hvis det er slik at vår private barnehage skal fortsette å få tilskudd basert på 2 år gammelt regnskap, vil vi ikke klare å bære de ekstra kostnadene som følger med bemanningsnormen. Totalt på huset mangler vi ett årsverk fagarbeider ved innføringen av bemanningsnorm. Det vil medføre en ekstra kostnad på 4-500 000 kroner. Disse pengene har vi ikke, og det vil være nok til at vi kan gå konkurs og må selge barnehagen.

Intensjonen om pedagog og bemanningsnorm er som sagt veldig god. Regjeringen kan imidlertid ikke gjennomføre dette med dagens finansieringssystem. Det vil ta livet av oss enkeltstående barnehager, og enda mer av mangfoldet av barnehager vil forsvinne.

Regjeringen må også ta grep rundt rettighetene til barn med behov for spesialpedagogisk oppfølging. Trondheim kommune sparer penger på disse barna ved å kreve at ressurser til barn med spesielle behov skal "samordnes". Det vil si at barn med enkeltvedtak på f.eks. 10 timer bare får 8,5 timer spesialpedagogisk hjelp i uken. Resten skal tas fra den allmennpedagogiske bemanningen, noe som går ut over tilbudet til resten av barna. Det må trekkes tydelig skille mellom ressurser til barn med spesielle behov og ressursene som skal gå til det allmennpedagogiske tilbudet.

Bergheim barnehage anbefaler regjeringen å konsekvensutrede innføringen av normene før de gjennomføres. Finansieringen er et bærende og avgjørende element for at vi skal kunne gjennomføre pedagog- og bemanningsnorm! Vi anbefaler at regjeringen gjeninnfører statlig øremerket finansiering av barnehagesektoren, og utsetter datoen for oppstart til vi er sikret en forsvarlig finansiering.

Vi går konkurs hvis normene iverksettes med dagens finansiering. Da er nok en foreldreeid enkeltstående barnehage borte. Vi håper ikke det blir konsekvensen av dette.

 

Med vennlig hilsen

 

Torstein Johannessen

Bergheim barnehage SA