Høringssvar fra Hørselshemmedes landsforbund

Høring av endring i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Grunnbemanning og pedagogisk bemanning

Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Departementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

HLF mener

HLF er glad for høringsnotatet som fremlegges, og støtter at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning. Dette vil gi et bedre pedagogisk- og tryggere barnehagetilbud for absolutt alle.

Det er også betryggende at man skjerper kravet til den pedagogiske bemanningen noe.

Det fremkommer i høringsnotatet at i Finland sier regelverket at det må tas hensyn til om noen av barna har særlige behov når det fastsettes hvor mange barn det kan være per ansatt. I Finland kreves det videre at personen har «ovan stadgad yrkesmessig behørighet», dvs personer som har utdanningen innen barnehagepedagogikk eller spesialpedagogikk. Dette vil gi et bedre pedagogisk- og tryggere barnehagetilbud for absolutt alle. HLF mener at det også bør inn i det norske lovverket at barn som har utfordringer krever ytterligere ressurser utover minimumskravet til bemanning. Likeledes bør det inn i lovverket et ytterlig skjerpet krav til ansatte med pedagogisk bemanning.

Overganger

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Formålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for barnas overgang.

HLF mener

HLF støtter forslaget, og er glad for at SFO også inkluderes. Det er også viktig at en av partene får ansvar for å samordne samarbeidet, i forslaget er dette skoleeier. Det sies at «skoleeier skal involvere barnehageeierne i utarbeidelsen av planen», men man må være oppmerksom på at dette kan bli for vagt, og i verste fall føre til at skoleeier vet best selv. For å sikre kvaliteten på arbeid med overganger, samt at det skal bli en lik ordning i landet, bør det være overordnede nasjonale føringer for arbeidet som sier noe om hvordan skoleeier og barnehage best kan samarbeide for at skolen ikke overser viktig kunnskap og informasjon som barnehagen sitter på om det enkelte barn. Overordnede nasjonale føringer vil likevel overlate et visst skjønn til skoleeier, spesielt sett i lys av at det kan være forskjeller mellom kommuner som gjør at man kan ha behov for å innrette samarbeidet på ulike måter.

I merknader til lovforslag (kap 7) er det spesielt vektlagt at «planen skal sikre en god overgang for alle barn, og det må tas særlige hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med særlige behov». Selv om dette lovforslaget gjelder alle elever, vil forslaget spesielt styrke rettighetene til en trygg og god overgang for elever med spesielle behov og som er spesielt sårbare ved slike overganger. HLF mener det er så grunnleggende viktig at dette ivaretas at setningen «det må tas særlige hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med særlige behov» må inn i lovteksten i Barnehagelovens paragraf 2, opplæringslovens paragraf 13-5 og friskolelovens paragraf 5-5.

Vedlegg