Høringssvar fra Samvirkebarnehagene SA

Høringssvar til endringer i barnehageloven

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning. Dette er positivt for barnehagene. Det er imidlertid store forskjeller i det kommunale tilskuddet til barnehagene, og det må forutsettes at det følger økonomiske midler med skjerpingen. Slik at ikke barnehager i «lavtilskuddskommuner» blir påført økt økonomisk belastning. Det er viktig at man kan regne antall pedagoger totalt i barnehagen og ikke pr barnegruppe. Vi viser for øvrig til PBLs høringssvar som utdyper problemstillingene knyttet til pedagognorm.

Minimumsnorm for grunnbemanning. Det samme gjelder for denne endringen. Det må forutsettes at det følger økonomiske midler med. I departementets høringsnotat forutsettes det at endringene i pedagogisk bemanning og minimumsnorm er finansiert allerede. Det er nok korrekt på et overordnet nasjonalt plan, men så lenge tilskuddene fra kommunene varierer så mye som de gjør, stemmer ikke dette for barnehager i mange av landets kommuner. For øvrig bør grunnbemanningen primært bestå av fagarbeidere og ikke ufaglærte ansatte.   Også her viser vi til PBLs høringssvar når det gjelder bemanningsnorm.

Samarbeid mellom skole og barnehage. Det er positivt at skolene får ansvaret for å samordne samarbeidet og utarbeide planen for barnas overgang.Generelt må det sies at overgangsåret mellom barnehage og skole ikke alltid ivaretar barnets utviklingsnivå på en god måte. Mange barn er for unge til å takle en organisert skolehverdag. Dette kan ikke barnehagen alene ta ansvar for. Barnehagelærerne har blitt fratatt muligheten som de tidligere hadde til å jobbe på småskoletrinnet. Lærernes kompetanse er mindre innrettet mot 5 og 6-åringene.   Man må også være oppmerksom på at barnehagen har taushetsplikt om opplysninger om barnet, dersom ikke foreldrene gir fullmakt til at opplysninger kan overføres til skolen ved overgang barnehage/skole. Det er ikke alle foreldre som ønsker at opplysninger om barnet skal gjøres kjent for skolen, og tilretteleggingen for enkelte barn kan da bli mangelfull.