Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 148500

Pedagog- og bemanningsnorm

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

- Positivt at det både bemanningsnorm og pedagognorm innføres, men det må fullfinansieres. Få på plass nasjonal sats, da største utfordring vil være finansieringen.
–Det må være bedre samsvar mellom pedagog og bemanningsnorm. Forslaget oppfordrer til større barnegrupper. Ikke alle barnehager er tilrettelagt for så store grupper, verken på små- eller store avd.
- det må åpnes for å kunne benytte delte stillinger ved beregning av andel pedagoger, slik som for øvrig personal. De har lovfestet rett til å kunne søke om å gå i redusert stilling, dersom de ønsker det.
- gode overgangsordninger må på plass, så vi ikke må si opp gode assistenter/fagarbeidere.
- utfordring ved mangel på barnehagelærere er at man må sette noen på dispensasjon. Vi får dermed økte utgifter, men ikke høyere kvalitet.
- problematisk at det er kommunen som innvilger evt dispensasjon eller nekter en slik disp. Bør løftes til Fylkesmannen, selv om de er klageinstans i dag.
- se på bruken av benevnelsen «pedagogisk leder»: det bør være kun èn leder per avdeling, selv med flere barnehagelærere per avdeling.
- se på plantid til pedagogene. De bør ha minst 4 timer plantid per uke. Det bør kompenseres med midler til å øke generell bemanning noe, slik at det er nok ansatte på avdeling.