Høringssvar fra Narvik kommune

Forslag til endringer i barnehageloven, oppløringsloven og friskoleloven og forskrift om pedagogiks bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

 

Innstilling.

(Behandles etter §13 i Formannskapet pga høringsfrist 13. oktober 2017)

Narvik kommune sender følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementet:

 

Narvik kommune viser til høring om Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning med høringsfrist 13.oktober.

 

Narvik kommune støtter i hovedsak Kunnskapsdepartementets forslag, men ønsker å komme med følgende merknader til de ulike punktene:

 

  1. Minimumskrav til grunnbemanning

Narvik kommune støtter forslaget om minimumskrav til bemanning i barnehagene. Minimumskravet bør gjelde innenfor en maksimumsgrense for åpningstid og oppholdstid. Ved utvidet åpningstid og oppholdstid bør det stilles krav om ytterligere bemanning tilsvarende utvidelsen.

 

  1. Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Narvik kommune støtter forslaget om at det gis en dispensasjonsmulighet til bruk i særlige tilfeller. Det forutsettes en streng praktisering.

 

  1. Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning

Narvik kommune støtter forslag om økt pedagogisk bemanning. Narvik kommune foursetter at det kommer føringer for overgangsordninger.

 

Det forutsettes at de reelle merutgiftene for kommunene, beregnet på den enkelte barnehages behov for økt pedagogisk bemanning, blir kompensert fullt ut.

 

  1. Endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Narvik kommune støtter forslaget om endring i forskriftene vedrørende tildeling av tilskudd til private barnehager.

 

  1. Samarbeid om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Narvik kommune støtter forslaget om å lovfeste plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

 

Vedlegg