Høringssvar fra Utdanningsforbundet Rælingen

Svar på høring fra Utdanningsforbundet Rælingen

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Utdanningsforbundet Rælingen åpner med å ønske velkommen en økning av både personalet og andelen barnehagelærere i norske barnehager. Dette er et signal om at regjeringen er opptatt av kvaliteten i det tilbudet barnehagene er i stand til å tilby. Samtidig stiller vi oss kritisk til den holdningen om at gjennomsnittsstatistikk betyr at det ikke vil bety kostnad for noen. Vi er en fagorganisasjon i en av Norges fattigere kommuner, og vi stiller oss tvilende på at de rike kraftkommunene kommer løpende etter oss med penger for at vi lokalt skulle kunne oppfylle den standarden statistikken tilsier uten at det skal kost mer penger. Derfor mener vi at det er viktig at en slik lovendring fullfinansieres av staten.

For at en økning av bemanning og andel av pedagoger skal kunne ha den tilsiktede kvalitetsøkningen, er det viktig at man holder igjen med åpningstiden i barnehagene. Dersom man øker bemanningen og åpningstiden samtidig, vil det ikke medføre noen bedring av kvaliteten.

Utdanningsforbundet Rælingen stusser over de tallene som er brukt. Før var det i norsk skole en sammenheng mellom antall timer i uka og antall timer elevene skulle ha på skolen. Så ble disse reguleringene fjernet, og i dag sitter mange skoleledere og lærere med mye arbeid for å administrere riktig bruk av tid på skolen båre for lærere og for å sørge for at elevene får riktig mengde undervisning i de forskjellige fagene. Tallene 7/14 og 6/12 for pedagoger og ansatte går ikke opp. Resultatet av dette vil bli en økning i behovet for logistisk administrasjonsarbeid for å få "regnestykket" til å gå opp, noe som vil gå på bekostning av det pedagogiske arbeidet. Dersom det er bedre kvalitet i det pedagogiske tilbudet som er ønsket, henger dette ikke sammen med behov for mer administrativ ledelse. derfor mener vi at gjennomtenkte tall som enkelt kan praktiseres i en barnehage uten omfattende planlegging ville vært en bedre løsning enn de tallene som er foreslått.

Utdanningsforbundet Rælingen stiller seg for øvrig utelukkende positiv til en lovendring som vil bidra til bedre kvalitet i overgangen mellom barnehage og skole.