Høringssvar fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Høringssvar fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Dato: 06.10.2017

Svartype: Med merknad

 

2.3.1 Minimumskrav til grunnbemanning

Vi støtter forslaget om lovfesting av minimumskrav til grunnbemanning slik at det minimum er èn ansatt per tre barn under tre år og èn ansatt per seks barn over tre år.

Barnehagene har lang åpningstid og med flere barnehagelærere vil det bli flere ansatte med ubunden tid. Vi ser at det kan være formålstjenlig at grunnbemanningen beregnes lik som ved pedagognorm, altså en opprunding til nærmeste 100% stilling. Dette kan bidra til større voksentetthet gjennom hele barnehagedagen.

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Fylkesmannen støtter at det er samme krav til dispensasjoner som ved pedagogisk bemanning.

Vi mener det bør presiseres hva som legges i «tilstrekkelig kvalifisert personale» under punkt 2.3.2. for å unngå ulik praksis i barnehagene.

Det er viktig at minimumskravet til grunnbemanning og skjerpet pedagogisk bemanning trer i kraft samtidig.

 

3.4 Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning

Fylkesmannen er positiv til skjerpet krav til pedagogisk bemanning. Vi er fornøyd med at det ikke videreføres glidende overganger som det er ved gjeldende regelverk.

Det å rekruttere nok barnehagelærere vil være en utfordring, og det blir nødvendig med ordninger som sikrer rekruttering.

 

4.3.1 Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Fylkesmannen er positiv til en gjensidig plikt til samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole og sfo, da dette i større grad vil sikre alle barn i landet en trygg skolestart. Det er positivt at også sfo blir inkludert. Slik vi ser det kan det være mest hensiktsmessig at det er skoleeier som samordner samarbeidet og utarbeider en plan for barnas overgang, da det vil ivareta lokale behov. Det må samtidig komme frem at det skal være et samarbeid mellom skoleeier og barnehageeierne i utarbeidelsen av planen, og det må ikke innebære en innskrenking av barnehagens rett til å styre over det pedagogiske innholdet i barnehagetilbudet.