Høringssvar fra Øygarden kommune

Støttar endringane, men ber om fullfinansiering

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Øygarden meiner at staten må vera tilbakehalden med detaljregulering av område der kommunane har ansvar for å yta tenester då dette bryter med prinsippet om kommunalt sjølvstyre. I denne saka er kommunestyret likevel positiv til nye lovendringar som sikrar ein minimumsstandard for å utjamna dei kvalitetsforskjellane ein ser i barnehagesektoren i dag. Kommunestyret meiner dei føreslegne endringane vil styrka oppvekstmiljøet for barn, og vedtek derfor å gje høyringsuttale som støttar forslag til endring i barnehagelova, opplæringslova og forskrift om pedagogisk bemanning, i tråd med rådmannens saksutgreiing.

Kommunen viser til KS si utrekning som viser at reforma er underfinansiert,  - og ber om at det vert sett av meir midlar i statsbudsjettet slik at ikkje andre sektorar må lida for at barnehagane skal bli styrkt. I dei private barnehagane i Øygarden treng ein 1,23 nye pedagogstillingar og 2,17 assistentstillingar må omgjerast til pedagogstillingar. Kommunen vil berre få overført om lag 400 000 kr. i ekstra rammetilskot, noko som på langt nær vil dekka dei ekstra kostnadene.