Høringssvar fra Moss kommune

Høringsuttalelse fra Moss kommune, endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Krav til minimum grunnbemanning er lovfesting av en praksis som for mange har vært gjeldende i mange år. I løpet av disse årene har det vært store endringer i lov og forskrifter som krever mye av de ansatte i barnehagene. Åpningstidene i barnehagene er ofte på 10 timer og mer daglig. Stadig flere små barn går i barnehagene og disse krever god omsorg hele dagen. Den nye rammeplanen gjeldende fra 01.08.2017 har stort fokus på et godt barnehagemiljø med vekt på at alle barn skal oppleve et trygt leke- og læringsmiljø hvor de føler tilhørighet og deltakelse i fellesskapet, opplever trivsel og får utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Moss kommune ser positivt på en lovfesting av grunnbemanningen.

Moss kommune er i utgangspunktet positive til en skjerpet og lovfestet pedagognorm, men er betenkt i forhold til kommunens selvråderett. Det er viktig å ta vare på eget handlingsrom for en lokal tilpasset bemanning. De private barnehagene har fra 2016 rett på 100 % tilskudd ut fra 2 års gamle regnskaper for kommunens egne barnehager. I og med at mange kommuner allerede har grunnbemanningen og pedagogdekningen som nå foreslås lovfestet, får mange private barnehagene allerede tilskudd som skal dekke de nye kravene til bemanning. Moss kommune mener at det er urimelig at ekstra tilskudd pga økte krav til bemanning skal gis alle private barnehager uten hensyn til den enkelte kommunes situasjon slik det er foreslått fra Udir. Dette vil kunne gi private barnehager et konkurransefortrinn i forhold til kommunale barnehager.

Moss kommune bifaller en lovfestet plikt til å samarbeide om barns overgang til skole for alle barnehage- og skoleeiere. Moss kommune ser det som naturlig at kommunen som skoleeier forpliktes til å samordne samarbeidet og å utarbeide plan for overgangen med de forutsetninger forslaget skisserer.