Høringssvar fra Huskestua barnehage

På rett vei!

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi har følgende kommentarer til endringer i barnehageloven, kap 9.1 i høringsforslaget:

Til §2

Positivt at SFO spesifiseres.

Til §18

Positivt at bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet. Det gir fleksibilitet i perioder av dagen og året.

 

Til Forslag til forskriftstekst, kap 10 i høringsforslaget

Til forskrift om pedagogisk bemanning §1

Det kan være uklart når det i forskriftsteksten står: "Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder."

Mens det i merknaden står : ".., og tar inn ett barn til, utløser dette krav om én ny pedagogisk leder." Samt "Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet"

 

Til bemannings- og pedagognorm sett i sammenheng:

Bemanningsnormen skal gå opp i tre eller seks, mens pedagognormen skal gå opp i sju eller fjorten.

Forskning, nå sist Blikk for barn, stadfester at små grupper er best for (de yngste) barna. Det blir til sist et økonomisk spørsmål om vi kan legge opp til gruppestørrelser på sju eller ni på liten avd, likedan fjorten eller atten på stor avd. Av avgjørende betydning blir hva kommunen velger å gjøre, siden vi private får tilskudd etter kommunens kostnader til barnehagedrift.

 

Det MÅ gjøres et arbeid rundt ubunden arbeidstid for barnehagelærerne/ped.lederne FØR endrigen settes i verk.