Høringssvar fra Iveland kommune

Høringsuttalelse fra Iveland kommune, oppvekst - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, og forskrift om pedagogisk bemanning.

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Iveland kommune avgir følgende uttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

 

Endringer i barnehageloven og opplæringsloven, plan for overgang

Iveland kommune har hatt plan for overgang fra barnehage til skole siden 2008, og støtter forslaget om at dette pålegges i lov for både barnehage og skole.

Endring i barnehageloven, grunnbemanning

Iveland kommune gir betinget støtte til forslaget, og har følgende bemerkninger:

  1. En særlig bemanningsnorm for barn som begynner i barnehagen før fylte ett år. Etter endring i barnehageloven har barn som fyller ett år innen 1. desember rett til plass. Om disse gis plass fra august, vil det være nødvendig med ytterligere økning i bemanning. Fagfolk både i og utenfor barnehagen er helt entydige i sitt budskap om at barn under ett år krever flere ressurser for kvalitetsmessig god og trygg oppfølging. Et spedbarn krever en-til-en oppfølgning gjennom store deler av dagen. Vi mener at den foreslåtte normen ikke sikrer god nok bemanning for grupper som har så små barn, og at et minimum for barn under ett år bør være én ansatt for to barn.
  2. Det må tas hensyn til barnehagens åpningstid.     Reisetid for foreldre med barn i barnehagene i Iveland gjør at mange barn benytter barnehagens åpningstid fullt ut. Dette gjør det vanskelig å regulere bemanningen, fordi det ikke på noe tidspunkt er færre barn. Vi mener at en bemanningsnorm må gjelde innenfor en åpningstid på ni timer, og at det må stilles krav om ytterligere bemanning for barnehager som har åpent lenger. Barnehagens åpningstid ut fra beliggenhet bør tas hensyn til i normen, også med økonomisk kompensasjon. Vi foreslår et tillegg for «pendlerkommuner».

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning 

Iveland kommune gir betinget støtte til forslaget.

Barnehagens bemanning og samlede kompetanse har svært mye å si for kvaliteten på tilbudet. At barnehagene har for få ansatte med relevant pedagogisk bemanning har vært påpekt i flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger. (NOU 2012:1 Til barns beste.)

Vi har følgende betenkninger:

Departementet vil gi kompensasjon for økte ressurser til flere pedagogiske ledere fra august 2017, og kommunene vil også kunne benytte denne overføringen til å øke grunnbemanningen i barnehagen. Vi stiller oss tvilende til om kompensasjonen på sikt vil dekke de økte utgiftene. Endringen må finansieres fullt ut.

 

I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen uttaler regjeringen at den har ambisjoner om å skjerpe pedagogbemanningen ytterligere.

  • Økt pedagogtetthet er en ubetinget fordel faglig sett, men en vil peke på ulempen med at det blir færre ansatte sammen med barna i planleggingstiden. Det vil si at det blir flere timer i uken hvor de ansatte ikke er i direkte arbeid med barna. Det er en direkte ulempe for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Barnehagens samlede planleggingstid må kompenseres om kvaliteten på tilbudet til barna skal forsterkes.
  • Iveland kommune vil også peke på utfordringen med delingstall for pedagogisk bemanning på syv og fjorten sett opp mot minimumsnorm for bemanning som er tre og seks. Misforholdet gjør beregning av behov for personale mer komplisert, og vi etterlyser en samordning av bemannings- og pedagognorm.

Vedlegg