Høringssvar fra Sokndal kommune

Høringssvar på endringer i barnehageloven

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Sokndal kommune støtter  KS sin uttalelser,  og vil spesielt framheve:

Dersom den statlige bindende norm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm blir innført, må kommunene få hjemmel til å pålegge de private barnehager å følge disse normene, eller de som ev vedtas lokalt, utover de nasjonale minimumsnormer.

En forventer at finansieringen styrkes, slik at kommune kan innfri skjerpede normkrav uten å nedprioritere andre tjenestenivå i kommunen. Før dette innfris, må skjerpet bemanningsnormen utsettes.

Kommunen må få lovhjemmel til å forplikte barnehage- og skoleeiere til å delta i de rutiner og planer som er vedtatt lokalt for godt koordinerte overganger til beste for alle barn.