Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 220168

Bemanningstetthet

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Det er positivt at bemanningsnorm og pedagognorm fastsettes sentralt, Forslag til bemanningsnorm er vel den mange kommuner allerede i dag praktiserer. 

MEN

Bemanningsnormen bør fastsettes i forhold til åpningstid da vi vet at i den kommunale økonomi er det økonomiske utfordringer i forhold til alle oppgaver som skal løses, spesielt med tanke på "eldrebølgen". Det utgjør mye i bemanningstetthet om man har åpningstid 10,5 t/d i motsetning til 9 t/d. Som pendlerkommune er foreldre avhengig av lang åpningstid. Det er pedagogisk uheldig for barn at de må ha dagmamma før og etter barnehagens åpningstid. 

Eks. Vår barnehage har tre pr. 18/9 og åpningstid 10.25 t/d. Pedagogene har 6,7 t/d i tid med barna og fagarbeiderne har 7,25 t/d med barna. deres øvrige tid er til planlegging. Med pauser betyr det at vi er full bemanning (dvs 3 pr 18/9) kun 1,25 t/d uten møter, foreldresamtaler, sykdom, permisjoner, ferie. 2/3 voksne på 18 treåringer skulle enhver politiker fått lov til å prøve en periode.

Pedagognormen vil i tillegg ta mer tid fra barna. Det er meget positivt at kompetansen økes, og økt tid til planlegging og vurdering er nødvendig for gjennomføring av alle krav og oppgaver som ligger i lovverk og rammeplan. Dersom ikke bemanningsnormen økes ut over det som ligger i høringsnotatet tar det mer tid fra barna til personalets tid planlegging og vurdering.

Mobbing i barnehagen, barns utfordrende atferd, barns selvbilde og mestringsopplevelse, minoritetsspråklige barns utfordringer i språk og lek er politikernes ansvar. Den enkelte politiker på stortinget kan føle på ansvaret hver gang et barn eller ungdom mislykkes da det er der føringene legges for hva vi skal få til i barnehagen. Barn trenger voksne som har tid og ro til å møte dem akkurat der og da, ikke om en halv time eller neste dag. 

Kommunal økonomi slik det legges opp til i dag har ikke råd til eller klarer ikke å møte behovet uten at det tas ansvar sentralt.

 

Oppsummering:

Høyere bemanningsnorm enn foreslått ved åpningstid ut over 8 t/d.

Øke bemanningsnormen med den tid til planlegging som tar tid fra barna ved økt pedagognorm.

Legge inn i bemanningsnormen krav til egen bemanning for å ivareta lovkrav og oppgaver i forbindelse med mat, måltider og behandling av næringsmidler jf. mattilsyn og folkehelse.