Høringssvar fra Maurtua barnehage

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vår barnehage stiller seg bak PBLs høringssvar på de aller fleste punkter

For å sikre god kvalitet i barnehagen er det helt avgjørende å få på plass en god bemanningsnorm. Det må være nok ansatte pr barn, og det må være kompetente ansatte for å kunne sørge for at kravene som stilles gjennom Rammeplanen og lovverket vil kunne tilfredsstilles på en god måte. Samtidig må det bevilges penger for å kunne gjennomføre dette; slik det er nå vil ikke vi som er en liten enhet ha mulighet til å oppfylle bemanningsnormen uten ytterligere tilskudd. Det er også viktig å kunne ha mulighet til kontinuerlig kompetanseheving og utvikling av kvalitet, noe som også krever midler til gjennomføring. 

Ifølge forskningen gir flere pedagoger signifikant bedre effekt på kvaliteten i barnehagen. Derfor bør grunnbemanning lovfestes, og det bør samtidig øremerkes midler til dette. 

Når det gjelder minimumskrav til pedagogisk bemanning syns vi at det burde differensieres for barn på 1 år; de bør ha færre barn pr pedagogisk leder enn 7 som er foreslått for barn under 3 år.