Høringssvar fra Tussilago barnehage

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi er positive til å øke pedagogandelen, det er positivt i forhold til kvaliteten i bhg. Det vil være behov for fullfinansiering for å kunne gjennomføre dette. Det vi er undrende til er hva dere tenker skal skje med assistentene som blir overflødige. De vil ikke ha mulighet til å ta utdannelse på så kort tid siden fristen er satt til 1.8.18. Har også spørsmål rundt tankene rundt å få dekket opp dagen siden pedagogene har ubunden arbeidstid. Det vil da si at det blir enda lengre tid hver dag på avdelingen som barna får færre voksne tilstede. 

Vi tenker at man må være mer ambisiøs ang bemanningsnormen. Denne normen har vært veiledende i mange år. Vi ser det er flere og flere utfordringer rundt barn og familier i bhg nå enn tidliger, mange barn har behov for bred støtte og veiledning i forhold til lek, læringsstrategier og sosialt samspill fra kvalifiserte voksne. Vi skal være en utadrettet institusjon og bruke nærmiljøet og gå på turer (rammeplanen sier mye om dette), dette krever personalet. Åpningstidene har blitt utvidet mye de siste årene og bhg er et suppelement til familien. De fleste barna er i bhg fra 8-10 timer hver dag. Og for ikke å glemme den viktige jobben vi har med å forebygge! Derfor foreslår vi: Barn over 3 år: 2 100% pedaoger pr 20 barn. I tillegg vil avd ha 2 100% stillinger som fagarb eller assistenter. Under 3 år: 2 100% pedagoger pr 10 barn og 2 100 % stillinger som fagarb eller ass.