Høringssvar fra Songdalen kommune

Høringsuttalelse om ny minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm i barnehage samt plikig samarbeid om overgang barnehage - skole

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Songdalen kommune støtter forslaget em endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Det forutsettes at kommunens merutgifter kompenseres.

Minimumskrav til grunnbemanning:

Barnehagesektoren har vært gjennom store endringer de siste tiårene og nærmest alle barnehagefamilier benytter seg av barnehagetilbudet. For å ivareta barns behov for lek, omsorg og læring er det viktig med tilstrekkelig antall voksne i barnehagen.

I gjeldene rett er det ingen bestemmelser i barnehageloven som regulerer hvor mange barn det kan være per ansatt. Av barnehageloven § 18 femte ledd står det at bemanningen må være «tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

 

Departementet legger til grunn at bemanningsnormen kan innføres uten at det krever økte statlige overføringer. Barnehagene i Songdalen oppfyller bemanningsnormen for store barn, men har bare en ansatt per 3,5 barn for barn under tre år, (14 barn på 4 ansatte på 5 avd.) På småbarnsavdelingene må vi øke bemanningen med til sammen 3 pedagoger dersom vi skal få plass til det antall barn som har tilbud barnehageåret 2017/2018. Kostnad ved helårsdrift i 2019 kr. 1.9 millioner.

En savner omtale av det faktum at barn født til og med november måned har rett til plass og hvilke personal ressurs disse aller yngste trenger for å få en trygg tilknytning.

 

Det er positivt at departementet foreslår at et barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år, det hindrer effektive kommuner og useriøse eiere i å tolke og tøye grensene for å fylle opp med flere barn.

 

Skjerpet krav til pedagogisk bemanning:

Regjeringen ønsker å sikre at barna møter kompetente og engasjerte voksne. I tillegg til å innføre et minimumskrav til grunnbemanning, ønsker regjeringen å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Gjeldene krav til den pedagogiske bemanningen i barnehagen er regulert i barnehageloven § 18, «Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.»

 

Songdalen kommune er positiv til forslaget om å øke andelen pedagoger i barnehagen. Dette er et skritt i riktig retning, og vil gi økt faglighet og bedre kompetanse og dermed økt kvalitet.

 

Det er lagt til grunn at grunnbemanningen ikke skal øke, men at ufaglærte assistenter skal erstattes med barnehagelærere eller andre som oppfyller kompetansekravet for pedagogiske ledere. Kostnaden til skjerpet pedagognorm er derfor knyttet til å dekke lønnsforskjellen mellom disse ansattgruppene, og staten kompenserer delvis denne kostnaden.

Dersom vi benytter KS sitt regneark vil Songdalen ha behov for 1,34 nye årsverk for pedagog og omgjøre 3,66 assistentstillinger til pedagogstillinger. Kostnad ved helårs drift ca.kr. 1.2 millioner.

Økt pedagogtetthet er en ubetinget fordel faglig sett, men en vil peke på ulempen med at det blir færre ansatte sammen med barna i planleggingstiden. Det vil si at det blir flere timer i uken hvor de ansatte ikke er i direkte arbeid med barna. Det er en direkte ulempe for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Barnehagens samlede planleggingstid må kompenseres om kvaliteten på tilbudet til barna skal forsterkes.

Det bør også være en overgangsordning i forhold til pedagogisk bemanning, slik at noen assistenter/fagarbeidere kan få utdannet seg til barnehagelærere. Vi har mange veldig dyktige og kunnskapsrike assistenter/fagarbeidere som vi må ta vare på.

 

En vil også peke på utfordringen med delingstall for pedagogisk bemanning på syv og fjorten sett opp mot minimumsnorm for bemanning som er tre og seks.

 

Plikt til å samarbeide om barns overgang fra skole til barnehage og SFO:

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

 

Songdalen kommune støtter at en samarbeidsplikt blir lovfestet og at SFO er tatt med i forslaget. Det er positivt at det må lages planer og strukturer for samarbeidet. Med dette lovforslaget ansvarlig gjøres både skole- og barnehageeier å sørge for at samarbeidet knyttet til overgangen barnehage skole blir så god som mulig.

Songdalen kommune har jobbet systematisk for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Plan for overgang barnehage – skole ble implementert i 2010. Den blir evaluert av rektorer og styrere hver høst og endringer gjøres. I 2018 skal det utarbeides tiltak for å sikre en god overgang også til SFO.