Høringssvar fra Stjørdal kommune

Høring ny rammeplan for barnehage

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Økt bemanning til tre hele stillinger på tre/ seks barn I utgangspunktet mener Stjørdal kommune at dette er positivt for barnehagene. Dersom dette ses isolert fra pedagognormen vil det være positivt med tre fulle stillinger på ni og atten barn. Det er viktig å sette et krav i forhold til antall ansatte både i kommunale og private barnehager.

Skjerpet pedagognorm
Det er positivt med skjerpet pedagognorm. Kvaliteten i barnehagen vil heves og det vil bli en bedre dekning pr. barn i forhold til nødvendig kompetanse.

Høringsforslaget med 7 barn på 1 pedagog utløser behov for en ekstra pedagog på 0-3års avdeling med 9 barn. De barnehagene som ikke har areal til mer enn 9 barn vil kanskje måtte gå ned til 7, for ikke å få økte utgifter. Dersom de velger å ansette en pedagog ekstra vil det være avhengig av at dette kan sees i sammenheng i hele barnehagen. Samtidig blir det ikke praktisk gjennomførbart å ha en avdeling med 7 barn og 2,33 ansatte. Med nesten 10 timers åpningstid vil det bli få ansatte både morgen og ettermiddag.

Planleggingstida er viktig for kvaliteten i barnehagen. For oppfølging av det enkelte barn og for hele barnegruppen. Ved å ansette to pedagoger på ei gruppe får en åtte timer i uka til planlegging (pr. sept. 2017). Hvis flere assistenter/fagarbeidere skal erstattes med pedagoger, så vil det bli flere ansatte som skal ta ut planleggingstid. Konsekvensen av dette kan bli færre voksne på jobb i løpet av dagen om dette ikke blir kompensert.

En hever kvaliteten på det pedagogiske innholdet, men barnehagens personale skal også gi omsorg og være til stede i leiken. Da må det være nok ansatte til å utføre dette.

Det forutsettes at det er full finansiering gjennom statlige overføringer for å kunne gjennomføre dette.

Overgangen barnehage/ skole - ansvarsfordeling En endring av ansvar fra barnehage til skoleeier. Det er viktig at det lovfestes en gjensidig forpliktelse i dette arbeidet, mellom barnehage og skole og skolefritidsordningen.