Høringssvar fra Damsgård barnehage A/S

Bemanning sett i lys av RMPL

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi er en Non profitt basebarnehage (med 80 barn) som gjennom de 20 siste årene har endret oss i takt med samfunnets krav og behov. Vi har alltid hatt fokus på kvalitet og RMPL har så lenge den har vært, gjennomsyret vårt arbeid.

Etter det øremerkede tilskuddet forsvant og frem til i dag har det blitt mye vanskeligere å drive barnehagen. Barnehagens rolle har endret seg mye og kravene til barnehagene har økt enormt. I de siste årene har barnegruppen bestått av en stor andel 1 og 2 åringer, og blandt barna over 3 år er det en stor andel utenlandske (begynner senere i bhg).                Når barnegruppen har endret seg, krever det flere ansatte for å kunne utføre RMPL bestemmelser. 

Vi er derfor positiv til forlaget om en minimumsnorm for pedagogisk bemanning og grunnbemanning. Vi mener likevel at kravene ikke tar høyde for RMPL bestemmelser og at den foreslåtte bemanningen stort sett rekker som tilsyn. Vi har allerede denne bemanningen og ser at den ofte ikke strekker til. Mange 1. åringer, pedagogenes ubunden tid, barnehagens lange åpningstid, kurs (og annen utdanning), avspassering/ferie, og sykdom gjør at det veldig ofte ikke er nok voksne sammen med barna og at det ofte er vanskelig å følge RMPL bestemmelser. Dette føles som evig stress for de ansatte. Bemanningsnormen må gjelde i minst 80% av barnehagens åpningstid.

Skal barnehagene sikre RMPL bestemmelser må det være en bemanningsnorm som følgende: 1. og 2.åringene må ha 1 voksen pr. 2 barn (1:2), og 1 voksen pr. 3 barn for 3 åringene (1:3). 1 voksen pr. 5 barn over 3 år (1:5) (mange utenlandske trenger flere voksne).

Vi er enige om at ansatte i barnehagene må ha kompetanse i forhold til barnehageyrket (barnepleier, barne og ungdomsarbeider etc) og at det etterhvert innføres krav til nyansatte. Når det gjelder ufaglærte ansatte i barnehagene, bør barnehagen ha økonomi til å kurse disse ansatte for å øke kompetansen.

Når det gjelder den pedagogiske bemanningen er det viktig at den går opp i forhold til resten av grunnbemanningsnormen. De fleste barnehager ønsker mindre grupper med små barn 1-2 åringer (forskning viser at det er best for barna) og da er det like viktig å ha kompetente voksne nok, som det er å ha pedagoger.                                                                                         Hvis det innføres pedagognorm på 1 pedagog pr 7 småbarn, hvordan bli bemanningen da på en avdeling på 9-10 barn? (2 pedagoger og 1 assistent?). Det mener vi ikke er rett bruk av pedagogene hos de minste. Barna trenger mere omsorg, trygghet og kjærlighet (og det kan alle ansatte gi).

Det er viktige å ha flere pedagoger hos de større barna, siden gruppene er større, barna trenger annen oppfølging enn de mindre (mere læring, danning, språkoppfølging av utenlandske barn/foreldre, IU planer, overføring til skolen m.m.) I aldergruppen over 3 år er det oftere at vi må jobbe ekstra med barn som har spesielle behov, og da er gruppen avhengig av å ha nok pedagogisk bemanning.

Vi mener at pedagognormen bør være som den er i dag hos barna i alderen 1-2 år, mens den bør økes fra 3-6 år til 1:10/12 barn. 

En forutsetning for å innføre en fast bemanningsnorm er at barnehagene får full kompensasjon. Uten full kompensasjon vil ikke barnehagene har råd til å følge den nye bemanningsnormen og mange barnehager vil måtte finne på kreative løsninger (som ikke er de beste for barna) for å klare utgiftene.

Bemanningsnormen må sees i lys av innføring av Rammeplanen. Barnehagens kvalitet vil avhenge av et kompentent personalet og at det er mange nok for å ivareta alle barnas behov.