Høringssvar fra Pioner barnehager

Pioner barnehager sin høringsuttalelse til norm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

1.     Bemanningsnorm

Pioner barnehager er en forkjemper for økt bemanning og bemanningsnorm i barnehagen.

Vi anerkjenner bemanningstetthet som en viktig faktor for kvalitet i barnehagen. Hvor mange barn det er per voksen har innvirkning på tilbudet til hvert enkelt barn.

I kommunenorge varierer voksentettheten fra rundt 4 til 7 barn per voksen. Noen 3-5 åringer  har 3 voksne på 13 barn , mens andre er 21 barn som deler på  3 voksne.

Det skal ikke være bostedsadresse som avgjør kvaliteten til barnet i barnehagen. Vi ønsker derfor forslaget som foreslår 1:3 for barn under tre år (én ansatt per tre barn per årsverk) og 1:6 for barn over tre år (én ansatt per seks barn per årsverk) velkommen.

Det er svært viktig med en finansiering som er tilpasset bemanningsnormen. Barnehagene finansieres i dag på bakgrunn av kommuneregnskapet i barnehagens hjemkommune,  to år før tilskuddsåret. I de kommuner der det i snitt er mer enn 6 barn per ansatt i de kommunale barnehagene, vil de private barnehagene få et tilskudd som mest sannsynlig ikke vil dekke en bemanningsnorm med 6 barn per ansatt da regnskap to år tilbake i tid tar utgangspunkt i en kommunal drift med mer enn 6 barn per ansatt.

Særlig viktig er det å ivareta de enkeltstående barnehager i overgangen til en bemanningsnorm.  En usikkerhet rundt fremtidig finansiering kan forsterke den svært uønskede tendensen der store kommersielle aktører kjøper opp ideelle aktører. Det er ødeleggende for mangfoldet i barnehagenorge.

Det bør derfor som en overgangsordning eller helst permanent innføres nasjonale satser for barnehagesektoren. Pioner barnehager tror er vanskelig å få politisk aksept for øremerkede midler og tror derfor innføring av nasjonale satser kan være lettere å få en tverrpolitisk aksept for

 

2.     Pedagogisk bemanning

Pioner barnehager er positiv til forslaget om pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

 

3.     Overgang barnehage/skole

Pioner barnehager er positive til at overgangen barnehage skole vurderes presisert i friskoleloven. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for overgangen til skoleverket.

Likevel er det noen utfordringer med forslaget.

Når hver enkelt kommune skal utarbeide en egen plan, kan det oppstå kvalitetsmessige forskjeller på planverket. I mindre kommuner med et lite fagmiljø kan det tenkes at det er vanskeligere å fremskaffe kompetanse til utarbeidelsen av en plan for overgang barnehage/ skole enn i store kommuner med et bredere kompetansenettverk.

Selv om intensjonen er å unngå at skoleverket innskrenker barnehagens rett til å styre over det pedagogiske tilbudet, tror vi det kan oppstå konflikter med det gjeldende forslag.  Da det er opp til hver enkelt skoleeier å fastsette hva planen skal inneholde, kan det tenkes situasjoner der barnehagen opplever at skoleeier ønsker medbestemmelse over det pedagogiske tilbudet i barnehagen.Vi mener derfor det sentralt bør utarbeides en overordnet plan for overgang barnehage/ skole. Utarbeidelsen bør skje i et fora der representanter fra skoleverket og barnehageprofesjonen deltar og sammen bidrar til et samlende overordnet regelverk.