Høringssvar fra Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar bemanningsnorm og pedagognorm.
Vår barnehage, som er organisert som stiftelse, støtter forslaget om ny bemanningsnorm, dette er en norm vi har benyttet i mange år allerede og vi ser at den er god for barna.
Ved å øke pedagogtettheten vil bemanningstettheten bli svekket hos oss, da pedagogene skal ha ubunden tid, i tillegg er de mye ute av avdelingen på grunn av møter. Slik vi ser det vil vi da få et dårligere tilbud til barna. Av den grunn tenker vi at den ubundne tiden for pedagoger bør kunne defineres med et totalt antall timer per avdeling og fordeles mellom pedagogene. Trenger en avdeling med 12 små barn like mange timer ubunden tid som en avdeling med 18 eller 21 store barn?
Bemanningstetthet og tilstedeværelse er like viktig som pedagogtetthet, for at barna skal få den tryggheten, omsorgen, oppmerksomheten, oppfølging og deltakelsen barna trenger og fortjener.
Ved innføring av ny pedagognorm må det innføres en lengre overgangsperiode, slik at det er mulig for assistenter å slutte ved naturlig avgang. Dyktige assistenter som har vært på samme arbeidsplass i 20-30 år, tatt diverse kurs og er faglig dyktige og kompetente, er en god ressurs for barna både pedagogisk og omsorgsmessig, kan ikke sies opp fordi de ikke er pedagogisk utdannet. Det vil i så fall være et stort tap for barnehagene og helt urimelig for de som blir rammet.
Tiltaket med å få flere til å ta barnehagepedagogutdanning er såpass nytt at de som har startet ikke har mulighet til å bli ferdige med sin utdanning i 2018. Det vil også være nødvendig å inspirere enda flere til å starte på utdanningen til barnehagelærer for å kunne dekke det faktiske behovet på sikt. Av den grunn må overgangsperioden med mulighet til å søke om dispensasjon for utdanningskravet være på minst 5 år, helst 10 år.
Høringsforslaget sier ( punkt 3.2.2) …at et ekstra barn utover minimumskravet utløser krav om en hel ny stilling som pedagogisk leder, Om dette vil si at alle pedagoger som arbeider i barnehage må jobbe i 100% stilling, vil resultatet være at det er umulig for pedagoger å jobbe i redusert stilling. Dette må da være helt uholdbart og umulig å gjennomføre. Utløser
en hel stilling er greit, men den må kunne deles på for eksempel 2 stk. 50% stillinger. Eller at
3 hele stillinger kan deles på 4 personer.
Om en bemanningsnorm med 1 voksen per 3 barn under 3 år er godt nok i framtiden når
barna begynner i barnehagen før de fyller et år, og før de kan gå, bør også vurderes.
Når skolene skal ta ansvar for overgangsrutinene kan det bli svært utfordrende for en
barnehage som skal forholde seg til 6-8 skoler. Om den enkelte kommune pålegges å lage
en felles rutine for alle sine skole vil det gjøre forslaget mulig å følge opp for barnehagene.
Det er nødvendig å få kompensasjon for merkostnadene på plass raskt. En pedagog med full
ansiennitet koster svært mye mer enn en assistent med full ansiennitet.
Den økonomiske kompensasjonen må derfor ta høyde for at pedagoger med full ansiennitet skal
lønnes.
Kollegiet i Soria Moria Steinerbarnehage.
Haugesund 9. oktober 2017

Vedlegg