Høringssvar fra Steinerbarnehageforbundet

Steinerbarnehageforbundets svar på høring. Endring i Barnehagelov, norm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og samarbeid om barnets overgang til skole og SFO

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

101017

 

Til Kunnskapsdepartementet.

 

Steinerbarnehageforbundets svar på høing: Endring i barnehageloven mv. (Minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO).

 

Steinerbarnehageforbundet viser til brev av 22.juni 2017 og takker for muligheten til å bli hørt gjennom denne høringen. Høringssvaret tar opp fire forhold:

  1. Minimumskrav til grunnbemanning.
  2. Skjerpet forskrift til pedagogisk bemanning
  3. Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
  4. økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Generell kommentar:

Steinerbarnehageforbundet takker for et grundig, faglig fundert høringsnotat. Det peker også på noen utfordringer som er i barnehagesektoren, også for de private barnehagene, som Steinerbarnehagene er en del av.

Steinerbarnehageforbundet mener at det alltid må være barnas beste som ligger til grunn for enhver lov- og forskriftsendring i sektoren. De første leveårene har stor betydning for barnas utvikling. I dag begynner flere barn i barnehage før de er fylt ett år, det er derfor avgjørende med en trygg tilvenning og trygge og forutsigbare omgivelser. Styrer og pedagogiske ledere er gitt et ansvar for å oppfylle bestemmelser i lov og rammeplan. Dette krever gode rammebetingelser, der kompetanse og tid er de viktigste komponenter. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med bestemmelser som sikrer god kompetanse og tid til å møte hvert enkelt barn. Alle barn fortjener en god og opplevelsesrik barndom, der de blir sett, møtt og støttet ut fra sine egne behov. Barnehageloven skal bidra til at barna får et likeverdig pedagogisk tilbud.

Bestemmelser om hvor mange barn det skal være pr. ansatt og hvor mange barn en barnehagelærer skal ha ansvar for, er avgjørende for hvilket tilbud barna får og for hvordan hvert enkelt barn blir hjulpet i sin allsidige utvikling.

 

  1. Minimumskrav til grunnbemanning

Steinerbarnehageforbundet støtter regjeringens forslag om en grunnbemanningsnorm. Vi støtter også presiseringen om at barn tidligst kan regnes som treåringer fra og med august det året de fyller tre år. Presiseringer er med å å sikre at de minste barna får den voksentetthet de har behov for. Barna får mer kontinuitet og stabilitet i sin barnehagehverdag.

 

Vi støtter også at grunnbemanningen må gjelde de ansatte som arbeider direkte med barna. Det er viktig å presisere at de som er ansatt for å løse oppgaver ut over det ordinære arbeidet med barna, må komme i tillegg.

Steinerbarnehageforbundet vil presisere at forholdstallet barn pr ansatt må være et minimum. Normen må gjelde på barnegruppenivå, ikke for virksomheten som en helhet.

 

 

 

 

 

Dispensasjon fra grunnbemanningsnormen.

Steinerbarnehageforbundet kan ikke støtte forslaget om dispensasjon fra grunnbemanningsnormen. Det sikrer ikke tilstrekkelig grad et likeverdig barnehagetilbud for alle barn.

 

Gruppestørrelse.

Måten man organiserer barnegruppen på har vesentlig betydning for kvaliteten på omsorgs- og lekemiljøet. Steinerbarnehageforbundet er tydelig på at gruppestørrelse er svært viktig, og at tallet på relasjoner må være håndterlig både for barna og de ansatte. Vi ber om at Departementet gir forskrift om maksimale gruppestørelser satt med utgangspunkt fra forskning i fagmiljøene. Vi mener det å settes en grense ved 18 barn over 3 år og 9 barn under 3 år, for barnets beste.

 

Barnehagens åpningstid.

Steinerbarnehageforbundet reagerer på at det ikke legges opp til en grunnbemanning gjennom hele barnehagedagen. Dette punktet berører også tid til for- og etterarbeid. Ukentlig berøver slikt arbeid barnegruppen flere timer med full voksentetthet. Barn i dag har ofte en barnehagedag som er lengre enn foreldrenes arbeidsdag, og trenger den samme trygghet og oppmerksomhet gjennom hele dagen.

Det er viktig å demme opp for frafall i yrkesgruppen ved å sørge for at en ikke stadig må gå på akkord med det en mener er til barnets beste.

 

Barnehageledelse.

Steinerbarnehageforbundet vil presisere behovet for en styrernorm som sikrer at barnehager har tilstrekkelig ledelsesressurs til å oppfylle lov og rammeplan.

 

Forslag om ny § 18 i barnehageloven:

Steinerbarnehageforbundet foreslår et tillegg i teksten: Barnehagen skal ha minst en ansatt pr tre barn under tre år og en ansatt pr seks barn over 3 år.

 

Steinerbarnehageforbundet foreslår endring i ny §18 i Barnehageloven. Det tallfestede kravet til grunnbemanning må gi uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen. Ett barn utover kravet utløser krav om en ny fulltidsstilling.

 

 

 

 

 

  1. Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning.

Steinerbarnehageforbundet mener at forslaget til skjerpet pedagognorm er et viktig steg i riktig retning, men forslaget går ikke langt nok. Det er avgjørende for barnehagens innhold og kvalitet at andelen barnehagelærere økes.

Steinerbarnehageforbundets mål er at minst 50% av de ansatte, i direkte arbeid med barna, skal ha barnehagelærerutdanning, og det er nå på tide å lovfeste en slik barnehagelærernorm.

 

Steinerbarnehageforbundet foreslår å endre teksten i punkt 3.3.1:

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

En pedagogisk leder/ barnehagelærer kan ha ansvar for inntil seks barn under tre år.

En pedagogisk leder/ barnehagelærer kan ha ansvar for inntil tolv barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder/ barnehagelæ¦rer.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrer og tilsatt på barn med særskilte behov skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

 

  1. Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO:

Steinerbarnehageforbundet mener det er på høy tid å lovfeste et slikt samarbeid. Samarbeidet mellom barnehage og skole har vært praktisert en tid, men vi ser tydeligere og tydeligere at å lovfeste også samarbeidet med SFO er svært viktig. Tilknytning og en trygg start er viktig for 5-6 åringene.

Videre støtter Steinerbarnehageforbundet Nasjonalt kunnskapssenter i at det ikke anbefales et standardisert innhold for 5 åringene i barnehagene, men peker på viktigheten av å la barna bli kjent med skolen og ha et godt samarbeid mellom barnehage og skole. Barnehagens innhold må ikke bli styret ytterligere utenfra.

 

 

  1. Økonomiske og administrative konsekvenser.

Regjeringen har allerede kommet med øremerkede midler til spesielle tiltak for å øke pedagogtettheten. Dette var et viktig skritt på veien til 50% barnehagelæere.

Steinerbarnehageforbundet stiller seg kritisk til forslaget om at kommunene skal kunne stå fritt til å bruke den økte finansieringen fra staten til å styrke grunnbemanningen eller til å styrke den pedagogiske bemanningen. Disse midlene må øremerkes til styrking av pedagogbemanningen.

Steinerbarnehageforbundet mener at nye kvalitetskrav må finansieres fullt ut.

Steinerbarnehageforbundet ser også at samarbeidet rettet mot skole/ SFO er tidkrevende og mener dette tiltaket også må medføre økte bevilgninger.

 

Bevilgninger må også sikre fleksibilitet ift. varierende grad antall små og store barn og gir en sikkerhet for barnehagen mot permittering og nedbemanning i år med lavere barneantall.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for styret i Steinerbarnehageforbundet

 

Frode Thorjussen, styrets leder

Grete Gulbrandsen, daglig leder