Høringssvar fra Time kommune

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

svar på høring om minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til sammarbeid om barnas overgang mellom barnehage og skole

Høringsforslag fra Time kommune.

Time kommune stiller seg på generelt grunnlag positive til tiltak som gir økte forventninger og økt kvalitet av barnehagene. Time kommune vil at barnehagene skal være et viktig pedagogisk tilbud for de barn som går der og videre at barn i en tidlig fase får nødvendig bistand som sikrer en god utvikling.

Time kommune støtter ikke de deler av forslaget som begrenser det kommunale selvstyre. Innføring av statlige bindende normer for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm er etter KS beregninger mye dyrere enn regjeringen har beregnet og med det også underfinansiert.

Time kommune mener at det å heve kvaliteten i barnehagene er en lokal prioritering. Time har tatt det ansvaret og vedtatt at pedagogtettheten i barnehagene skal økes til 50 % av bemanningen. Innføring av nye normkrav betyr at staten prioriterer for kommunen. Time kommune og regjeringen har sammenfallende synspunkter når det gjelder viktigheten av å øke pedagogtetten. Time kommune ønsker å øke den mer enn det regjeringen forelår.

En innføring av statlig norm for bemanning og skjerping av pedagognormen vil binde flere av midlene kommunen mottar fra staten. Dette vil også kunne hindre satsinger og kvalitetsutvikling på andre tjenesteområder som prioriteres ut fra lokale behov. Time kommune er av den oppfatning at prioriteringer må foretas opp mot de til enhver tid gitte økonomiske rammer og hvor en må se på kommunens samlede oppgaver under ett.

Dersom regjeringen likevel velger å innføre statlige bindende normer for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm, må kommunen få dette fullfinansiert for å skjerme annen virksomhet i kommunen. For Time kommune vil innføring av disse normene bety en økt kostnad pr. år på ca. 7,4 mill. kroner.

Om foreslåtte lovendring vedtas, legges det opp til muligheten for å gi dispensasjon for kravet om grunnbemanning når særlige hensyn tilsier det. Forhold som «særlige hensyn» kan være vanskelige å vurdere og videre kan dette skape unødvenig saksbehandling. Time kommune mener det i tilfelle må presiseres hva som kan være særlige hensyn, alternativt at det ikke gis mulighet for dispensasjon.

Time kommune støtter muligheten til å fortsatt kunne gi gi dispensasjon for krav til pedagogisk bemanning. Etter kommunens erfaring kan det i perioder være vanskelig å rekuttere kvalifiserte personale.

Time kommune støtter forslaget om å lovfeste en plikt til å samarbeide om overgang fra barnehage til skole og SFO.

 

Høringsforslaget er behandlet i Timeformanskap den 11.okt 2017.

Rådmannen i Time, den 10 oktober 2017