Høringssvar fra Utannningsforbundet Klubb Hafslo bhg & Gamlestova bhg

Barnehagelova - høringsnotat

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

3.4 Departementets forslag; 
Me støtter forslaget om at det skal vera 1 pedagog pr. 14 barn, 1 pedagog pr. 7 barn (barn u/3år). Her må da sjåast i samanheng med bemanningsnorm, plantid for pedagogar må kompenserast - slik at borna ikkje mister vaksentid.

2.4 Departementets forslag;
Me støtter forslaget om 1 vaksen pr 3 barn under 3 år og 1 vaksen pr 6 barn over 3 år. Under forutsetning at åpningstiden er max 9 timar. Er åpningstiden utover 9 timar må bemanning utvidast.

4.3.2 Samordning av samarbeidet og plan for barnas overgang;
Me ynskjer at forpliktelsen i rammeplan for barnehage skal gjelde også opplæringslova for skulane. Det skal vera gjensidig forpliktelse for begge partar.