Høringssvar fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen

Høringssvar fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen

Dato: 18.09.2017

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartementet                                                                                  Bergen 16.september 2017

Høring

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har gjennom vårt arbeid «vurdert det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere» ( mandat følgegruppen for barnehagelærerutdanningen 2013)

  1. Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen støtter departementet forslag om et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehagen.
  2. Følgegruppen støtter forslaget om en pedagognorm tilsvarende 50 % andel barnehagelærere. Rekrutteringssituasjonen og utdanningskapasiteten tilsier at dette bør iverksettes allerede fra august 2018.

Følgegruppe for barnehagelærerutdanning har sett på rekrutteringsbehovet for barnehagelærere i en tidligere delrapport (Gulbrandsen, Kvitastein og Sataøen 2016). Lars Guldbrandsen har på oppdrag fra Følgegruppen, utarbeidet et nytt notat (under publisering; rapport 4 Følgegruppen for barnehagelærerutdanning okt.2017) som belyser behovet for barnehagelærere fremover. Beregninger basert på Kostratall, konkluderer med at det vil være mulig å innføre en pedagognorm som sikrer Øie-utvalgets anbefaling med 50 % andel barnehagelærere allerede fra august 2018. Det er de gjeldende pedagognormer som bestemmer barnehagenes etterspørsel etter barnehagelærere. Skal en styrket norm få de ønskede konsekvenser, må normen også følges opp med økonomiske midler. Det var i så måte meget gunstig at Kunnskapsdepartementet har forsert innføringen av en styrket pedagognorm som skal tre i kraft fra barnehageåret 2018-2019.

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen mener vi bør ta et ekstra skritt og gjennomføre Øie-utvalgets forslag allerede fra august 2018. 14 av landets fylker ville da ha allerede ha tilgang til tilstrekkelig mange barnehagelærere, og Rogaland, Møre og Romsdal og Oslo/Akershus vil oppfylle en 50 % norm de neste 2 årene.

 

Mimi Bjerkestrand

Leiar for følgjegruppa for barnehagelærarutdanning

 

vedlegg: tabell fremtidige behov for barnehagelærere

 

Vedlegg