Høringssvar fra Skattekista barnehage SA

Høringssvar bemanning

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse –                                                                                                      11102017

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Viser til høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet av 22.juni 2017 og oversender herved  Skattekista barnehages  uttalelse i saken. Uttalelsen er organisert på vegne av profesjonen i Skattekista barnehage

Vi i Skattekista bhg ønsker en bemanningsnorm velkommen, men kun med forutsetning av at ny finansieringsordning for de private barnehagene er på plass og at nasjonal sats blir innført. Vi mener også at den foreslåtte bemanningsnormen er langt fra ambisiøs nok med hensyn til barnehagenes åpningstider og bruk av vikar, eller manglende bruk av vikar. Dagens tilskuddsordning har presset frem behovet for bemanningsnorm som over tid har ført til at kommuner øker antall barn pr ansatt for å spare penger, og enkelte private øker antall barn pr ansatt for å tjener mer penger. Dette har igjen ført til store variasjoner knyttet til kvalitet mellom barnehagene og kommunene imellom.  

Minimumskrav til grunnbemanning

Som nevnt så støtter vi i utgangspunktet minimumskravet til grunnbemanning i barnehagen. Det vises til punkt 2.1, bakgrunnen for forslaget og punkt 6, økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslagene, der det presiseres at antall barn pr. ansatt varierer mellom barnehagene og gjennomsnittlig bemanning har økt de siste årene. Det departementet ikke problematiserer er hvordan finansieringen av kravet skal gjennomføres for de enkeltstående barnehagene som ligger i kommuner som har en langt dårligere voksentetthet enn det som er dokumentert i høringsnotatet. Det er tross alt kommuner som har oppimot 8 barn pr. voksen. Hvordan skal de enkeltstående private barnehagene finansiere kravet, når tilskuddet som ligger til grunn er basert på 2 år gamle kommunale regnskap? At det i høringsnotatet kun viser til at kommuner og barnehager står fritt til å bruke den økte finansieringen fra staten når det gjelder pedagogisk bemanning, til enten å dekke økte utgifter til å styrke den pedagogiske bemanning eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale forhold, vil på langt nær være tilstrekkelig. For at disse barnehagene skal etterleve kravet om grunnbemanning vil utgiftene bli vesentlig høyere enn hva kostnadsnøkkelen som er lagt grunn for finansieringen for økt pedagogiske bemanning.

De private barnehagene som i dag ligger i kommuner med lav voksentetthet, vil med dagens finansieringssystem i realiteten ikke være fullfinansiert før år 2021. Disse enkeltstående private barnehagene har muligens ikke annet valg enn å måtte drive «ulovlig» i flere år, søke om dispensasjon, selge eller legge ned.  Det er derfor helt nødvendig at departementet vurderer og iverksetter endring av et nytt finansieringssystem hvis intensjonen om et likeverdig barnehagetilbud for alle barn, også på tvers av kommunegrenser skal oppfylles allerede i 01.08.2018.

Med vennlig hilsen

Eva Heum

Daglig leder Skattekista bhg