Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 289365

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Svar på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Minimumskrav til grunnbemanning - økt pedagogbemanning
Er i utgangspunktet positiv til et minimumskrav til grunnbemanning og økt andel barnehagelærere i barnehagene, men denne løsningen blir for rigid.  Skal vi som to avdelings barnehage følge både pedagog og bemanningsnorm, er vi nødt til å ha 50 % pedagogtetthet. Vi har en ordinær gruppestørrelse med 18 store og 10 små. Da må jeg ha 3 barnehagelærere og 3 barnehagemedarbeidere/fagarbeidere for å fylle lovkravet, samt et barn under 3 år mindre. Blir vanskelig siden et barn over pedagognormen krever en hel stilling til. Har i dag 50 % barnehagelærer, men et barn ekstra i forhold til ny bemanningsnorm- som gir meg inntekter til å dekke ekstra kostnader. 

Synes også fristen er for kort til å oppfylle disse kravene. Ser at mange barnehager kan bli nødt til å si opp ansatte med lang ansiennitet.

Finansieringsordningen er også for dårlig. det er alt for store forskjeller mellom komuner. dette er ikke tatt hensyn til.

Slik konkurransen mellom barnehagene er blitt blir vi for lite fleksible til å ta inn barn som søker. Å kunne ta inn et ekstra barn i mai f.eks. kan sikre inntekter hele neste barnehageår. Den muligheten mister vi. 

Ubunden tid er alt for lite utredet, dette får konsekvenser for barna.

Plikt til å samarbeide mellom skole, barnehage og SFO
Her har jeg ingen kommentarer og ønsker samarbeidet velkommen. Ser at det er en svakhet at det er for lite konkrete løsninger til hvordan dette skal gjøres. Er ikke redd for konsekvensene i vår kommune, for her er samarbeidet godt, men ser det kan skape forskjeller mellom kommuner.