Høringssvar fra Osterøy kommune

Forslag til endringar i barnehagelova mv

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad
  1. Osterøy kommune støttar forslaget om å skjerpe og auke pedagognormen i barnehagane- ein pedagogisk leiar per 7 barn under 3 år og ein pedagogisk leiar per 14 barn vil gje betre kvalitet i barnehagane og styrke det pedagogiske miljøet. Osterøy kommune vil peike på at det er svært viktig at dette blir kompensert frå staten der kommunen får meirutgifter som fylgje av dette.
  2. Osterøy kommune støttar forslaget om bemanningsnorm i barnehagane – det er også her viktig at staten kompenserar kommunane for auke i utgifter.
  3. Osterøy kommune støttar departementet sitt forslag om å gje kommunane høve til å gje dispensasjon frå kravet om grunnbemanning.
  4. Osterøy kommune støttar eit forpliktande samarbeid mellom barnehage og skule – og at det vert lagt inn i barnehagelova , opplæringslova og friskulelova.