Høringssvar fra Private barnehager i Rana

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter PBL sin høringsuttalelse datert 9.10.17, men ønsker å kommentere følgende

Minimumskrav til grunnbemanning

Vi er positive til et lovfestet krav til grunnbemanning, det må da innføres nasjonal finansieringsmodell som sikrer de økonomiske rammene for barnehagene.

Forskriftskrav til pedagogisk bemanning

Ved innføring av forskriftskrav til pedagogisk bemanning bør det være en overgangsordning på et begrenset antall år slik at man kan få mulighet til å utdanne assistenter eller fagarbeidere man allerede har i barnehagen for å kunne beholde dem. Når antall pedagoger økes må det og ses på ubunden tiden slik at det ikke går for mye tid bort fra barna.

Samarbeid barnehage- skole/ sfo

Det er bra med en lovfestet plikt til samarbeid om overgangen mellom barnehage og skole/ sfo. Det må stilles krav til at barnehage og skole/ sfo har innsikt i hverandres rammer og mandat. Skolen og sfo må bli kjent med det innholdet barna har møtt i barnehagen, og barnehagen må bli kjent med det som skal møte barna i skolen. Det må strebes etter å skapes en forståelse og respekt på tvers av etatene.

Økonomi

Vi mener at nye kvalitetskrav må finansieres fullt ut fra første dag. Hvis ikke vil det være umulig for en del barnehager å innfri kravene.