Høringssvar fra Harestua Arena

Harestua Arenas svar på høring. Endringer i barnehageloven

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Samarbeidsutvalget v/ Harestua Arena barnehage

 

Harestua Arenas svar på høring: Endringer i barnehageloven

 

Til Kunnskapsdepartementet

Innledningsvis ønsker vi, Harestua Arena samarbeidsutvalg, å vise til prosjektet «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» har forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sammen med UiS, UiT og NTNU undersøkt om endringer i organiseringen, fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse, virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen. Blikk for barn er et av de største forskningsprosjektene knyttet til barnehage i Norge, og prosjektet har avdekket store forskjeller mellom barnehagene. Resultatene fra forskningen er nå publisert, og viser nedslående resultater om norske barnehager.

Sakset fra NRK:

– Kvaliteten i norske barnehager er ikke like god som forventet. Jeg er overrasket over funnene, for jeg hadde trodd det var bedre, sier førstelektor ved HiOA, Ellen Os til NRK.

 

Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og 13 prosent havner i det nedre området, skriver NRK.

 

Os sier barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov. Hun mener det får konsekvenser for sikkerheten og for barnas læring.

 

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, mener kvaliteten kan ha gått på bekostning av fokuset på å bygge ut kapasitet. Han mener det er alvorlig og sier til NRK at det ikke skal ha noe å si hvor du bor eller hvilken barnehage du får barna inn i.

 

– Vi skal sørge for at det skal være nok voksne på jobb, og for at sikkerheten og kvaliteten skal være god, sier Asheim til NRK.

 

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier til NRK Nyhetsmorgen at det er grunn til å være bekymret over det som kommer fram.

 

På spørsmål fra NRK om hva som skal til, svarer han:

 

– Forskningen er helt entydig på dette, sektoren er helt entydig. Alle partier bortsett fra Frp vet egentlig hva vi trenger å gjøre her. Og det vi trenger er å gjøre det som Øie-utvalget sa for fem år siden: Vi trenger en bedre bemanningsnorm, og at minst halvparten av ansatte i norske barnehager er barnehagelærere, sier Handal.

 

Han legger til at dette er noe norske myndigheter har visst i fem år og som det har vært en kamp å få poltikerne til å forstå betydningen av.

 

– Men nå er vi der at vi har et flertall på stortinget for å gjøre noe med dette. Problemet er at vi har en regjering som drar beina etter seg og ikke gjør det alle er enige om, sier Steffen Handal til NRK Nyhetsmorgen.

 

 Med dette som rettesnor, følger vårt høringssvar til regjeringen.

 

 

 1. Minimumskrav til grunnbemanning

Harestua Arena SU mener det er positivt at regjeringen endelig ønsker å lovfeste en grunnbemanningsnorm. Samtidig mener vi at forslaget om en voksen pr. tre barn u/3 år, og en voksen pr. seks barn o/ 3 år er ikke tilstrekkelig. Det tas ikke høyde for åpningstid – hvor mange reelle timer i løpet av dagen har barna disse voksne rundt seg? Pedagogiske ledere skal ha sine 4 timer med planleggingstid, det skal være tid og rom for veiledning av assistenter og lærlinger, det skal avvikles møter, man skal passe andre avdelingers barn slik at de også får avvikle møter, det skal avvikles pauser osv. Det differensieres heller ikke mellom et barn på 10 mnd og et barn på to år, og vi vet at trygge, nære og ikke minst mange nok fang, hender, hoder og hjerter er ekstremt viktig for de aller minste, i sitt første møte med barnehagen. Harestua Arena SU mener dette er forhold som må tas hensyn til i lovfestingen av en grunnbemanningsavtale, og mener at:

 • En minumumsnorm med fire barn pr. voksen over tre år, og to barn pr. voksen under tre år.
 • Grunnbemanningsavtalen må også gjelde hele åpningstiden. Harestua Arena SU mener minimumsnormen for grunnbemanning må ta høyde for forhold som flere barn i barnegruppa, barn som tilbringer hele dagen i barnehagen – fra åpningstid til stengetid, flere yrkesaktive foreldre, det faktum at vi er en pendlekommune, større krav til kvalitet og kompetanse. Vi støtter oss derfor til Utdanningsforbundets høringssvar som sier at: «normen må økes i barnehager der åpningstiden er mer enn ni timer per dag».
 • Vi støtter ikke forslaget om dispensasjon fra grunnbemanningen, da vi mener grunnbemanningen er nettopp et minimumskrav for hva som kan anses som tilstrekkelig personal.

 

 

 

 1. Forskrift vedr. pedagogisk bemanning

 

 • Vi i Harestua Arena SU støtter oss til Utdanningsforbundets høringssvar på dette punktet. De mener at «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. En pedagogisk leder/barnehagelærer kan ha ansvar for inntil seks barn under tre år. En pedagogisk leder/barnehagelærer kan ha ansvar for inntil tolv barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder/barnehagelærer. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Styrer og tilsatt på barn med særskilte behov skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning».
 • Vi støtter også Utdanningsforbundet i utsagnet om en annen barnehagelærernorm i barnehager der flertallet av barna har en avtalt oppholdstid under seks timer per dag. «Barnehagens oppdrag gitt i lov og rammeplan er lik uavhengig av barnets oppholdstid. Barnehagelærerne har like oppgaver og likt ansvar overfor alle barnehagebarn. Det vil være samme antall barn og foresatte å forholde seg til uansett oppholdstid.»
 • Vi mener det er problematisk at dette kun omtales som en forskrift til loven, og ikke en lovendring. Slik vi ser det vil dette muliggjøre at enkelte barnehager vil kunne operere med færre pedagoger og færre voksne pr. barn uten av dette får noen konsekvenser. Vi mener det er meget viktig at det foreligger en lovendring, slik at dette blir lovfestet, og det vil medfølge konsekvenser for barnehager som ikke oppfyller loven.
 • Når det gjelder dispensasjon til pedagogisk bemanning stiller Harestua Arena seg kritiske til at kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil ett år av gangen når «særlige hensyn» tilsier det. Vi ønsker at det stilles krav til at utlysning av ledig stilling må komme innen 6 måneder, at kommunen må stille krav til den enkelte barnehages utlysning av ledig stilling, og således ta et overordnet ansvar for å følge opp at dette gjøres. Vi forstår at dispensasjon må gis i en overgangsperiode, men vi mener et år er for lang tid.

 

 1. Samarbeid overgang fra barnehage til skole og SFO.

Vi støtter beslutningen om å styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og SFO. Vi ønsker at SFO må ansvarliggjøres og inkluderes i planene for overgangen barnehage - skole og SFO, da SFO er barnas første møte med «skolen». Det må stilles krav til et samarbeid, som sikrer at alle parter har like mye beslutningskraft.

 

 1. konomiske og administrative konsekvenser

Kravene til de ansatte i barnehagene har økt kraftig siste årene, bemanningen og de økonomiske ressursene henger, slik vi ser det, dessverre etter. Vi er veldig positive til regjeringens krav til økt kvalitet, men med et større fokus på barnehagens rolle i et utdanningsperspektiv, tidlig innsats, større krav til kvalitet og kompetanse, må midler og ressurser følge kravene som stilles. 

Harestua Arena mener også det må skjerpes kravene til de private barnehagene om de skal ha samme tilskudd som offentlige. Dette gjelder krav til bemanning, pedagogtetthet, åpningstider, størrelse på barnegruppen osv.

 

Med vennlig hilsen

Samarbeidsutvalget v/ Harestua Arena barnehage

Lunner kommune