Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Svar - Høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Barnehage - og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 22.06.17 med høringsnotat: «Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning».

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har uttalt seg om de enkelte områdene i forslaget og avslutter med en bemerkning vedrørende styrerressursen.

 

2.3.1 Minimumskrav til grunnbemanning

FMOA støtter at det lovfestes et tydelig krav til barnehagens grunnbemanning. Vi mener departementets forslag vil bidra til å sikre et bedre og mer likeverdig barnehagetilbud for alle barn.

FMOA støtter forslaget om at barn skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år, også når det gjelder bemanningsnorm. Dette vil føre til en mer helhet i regelverket for når barn skal regnes som over og under tre år.

 

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

FMOA støtter ikke forslaget om å innføre dispensasjonsadgang fra kravet om grunnbemanning. Vi mener at en slik adgang strider imot bakgrunnen/formålet for lovendringen om at barn skal sikres et visst minimum av bemanning i barnehagen.

Vi mener det finnes andre løsninger enn en dispensasjonsadgang for å sikre at kravet til grunnbemanningen ikke skal medføre at en barnehageeier ansetter personer som ikke vurderes som kvalifisert til å jobbe med barn. Det må stilles krav til at eier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale tilsvarende det vi finner i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. I merknadene til denne forskriften vises det til flere momenter som er avgjørende i vurderingen av eiers reelle innsats for å skaffe kvalifiserte søkere.

Dersom forslaget om en dispensasjonsadgang fra grunnbemanningskravet innføres, ber vi om at det tydelig konkretiseres hvilke krav som stilles for at barnehagemyndigheten i den enkelte kommune skal kunne konkludere med at det foreligger særlige hensyn. Vi viser til at tilsvarende konkretisering er gjort i forarbeidene til barnehageloven § 17 vedrørende unntakstilfeller fra kravet om at hver barnehage skal ha en styrer.

 

3.3.1 Behov for å skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning.

FMOA støtter at det stilles skjerpede forskriftskrav til pedagogisk bemanning. Vi ser det som viktig at tallene forskriftsfestes, og at det ikke er glidende overganger fra 7-9 og 14-18 slik det er i gjeldende regelverk.

Når det gjelder utregning av barn med oppholdstid under seks timer, mener vi at departementet ikke bør fjerne unntaksreglene for barnehager som har opphold under seks timer. Vi mener forslagets utregning vil skape utfordringer i kommunen. I tillegg bør det nevnes at barnehager med oppholdstid under seks timer er en marginal gruppe. Vi foreslår at dagens utregning av stillingsprosenten for pedagogisk leder for barnehager med kortere oppholdstid enn seks timer, opprettholdes.

Vi vil oppfordre departementet til å se på muligheten til å gjennomføre Øie-utvalgets forslag om 50 % barnehagelærere allerede fra august 2018. En grunnbemanningsnorm vil kunne føre til mange nyansettelser av personer som ikke vil være kvalifiserte når pedagognormen innføres. Det vil være uheldig for alle parter å risikere overtallighet på ufaglært arbeidskraft når pedagognormen trer i kraft. Vi mener det er bra at barnehageeiere gis tid til å tilpasse seg de nye kravene, og mener derfor det er hensiktsmessig at endringene settes i kraft fra 1. august 2018, samtidig med at krav til grunnbemanningen innføres. Dette kan også bidra til å utjevne dagens kvalitetsforskjeller.

Ut fra våre erfaringer og kunnskap mener vi at 50 % pedagognorm lar seg gjennomføre i vårt embete. Oslo, som er embetes største kommune, har allerede vedtatt 50 % barnehagelærer i sin grunnbemanningsavtale. Oslo er den kommunen som tidligere har hatt flest dispensasjoner fra utdanningskravet. KOSTRA tallene tilsier at Oslo vil oppfylle pedagognormen innen to år.

 

4.3.1 Lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage

FMOA støtter departementets forslag på dette punktet i sin helhet. Vi støtter forslaget om at det overordnede ansvaret for samarbeidet og samordningen blir lagt hos skoleeier.

Fylkesmannen er enig i at samarbeidet må tilpasses lokale forhold. Det at overgangen mellom barnehagen og SFO blir trukket fram er viktig. I gjeldende tekst i merknadene til bestemmelsen står det: «For å oppnå dette bør det tilrettelegges for en god dialog som involverer foreldre og barnehage, skole og SFO». Det vil etter vår oppfatning være av vesentlig betydning at dette blir stående i det nye lovforslaget.

 

Bemerkning

Styrer er en av de lovpålagte stillingene i barnehagene som ikke omfattes av den foreslåtte grunnbemanningsnormen. Innføring av en grunnbemanningsnorm vil kunne føre til økte utgifter i enkelte kommuner og hos enkelte private barnehageeiere. Vår erfaring er at både kommunale og private barnehageeiere i noen tilfeller minimerer styrerressursen på bakgrunn av økonomiske hensyn. Vi løfter frem denne problemstillingen for å peke på viktigheten av at eier har en tilstrekkelig styrerressurs for å ivareta lovkravet om at den enkelte barnehage skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Styrerens rolle er også tydelig forsterket i den nye rammeplanen.