Høringssvar fra Sørholtet andelsbarnehage

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Sørholtet barnehage er en privateid foreldrelagsbarehage og vil med dette komme med noen innspill til høringsnotatet.

Vi støtter forslaget om en bemanningsnorm og en pedagognorm i barnehagene.

Vi har fått mange nye oppgaver i barnehagene de siste årene. Barna er yngre, flere og har lengre dager i barnehagen. Mange barn i pendlerkommunene ( som Ullensaker er) har lang oppholdstid i barnehagen da foreldrene i tillegg til arbeidstiden også har lang arbeidsvei noe som gjør at tiden barna er i barnehagen hver dag er lang.

Samfunnet vårt er multikulturelt, mange barn starter ikke i barnehage før de er 3 år og mange barn fra invandrerfamilier kan lite eller ingen norsk når de starter i barnehagen.

Vi opplever idag at antallet barn som av en eller annen grunn har behov for ekstra hjelp og støtte i barnehagedagen er økende. Det kan være språkvansker, adferdsvansker, medisinering og andre årsaker som krever tett voksenoppfølging. Ofte ser vi dette tydeligere når barna er over tre år. Vi mener derfor at forslaget om en voksen pr seks barn som i forslaget er for lite. Vi mener at det bør være en voksen per fem barn over tre år for å kunne gi en tett og god kvalitetsmessig oppfølging av alle barn.

Flere voksne tilstede vil ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Det må sikres et kompetent personale og tid til å møte hvert enkelt barn.

HMS oppgavene er store og det er mange krav som skal innfris hver dag for å ha en god sikkerhetsmessig barnehage. Kravene har over år blitt fler og fler uten at bemanningen har økt og dette er oppgaver personalet gjennomfører, som igjen fører til mindre tid sammen med barna. Denne faktoren er det viktig at det tas hensyn til når grunnbemanningsnormen legges.

Vi mener at grunnbemanningen bør være en voksen pr tre barn under tre år og en voksen per fem barn over tre år.

Vi mener også at barnegruppen skal ha en størrelse som er trygg og pedagogisk forsvarlig. Vi trenger derfor en norm på størrelsen på en barnegruppe, ikke bare på antallet voksne.

Vi er enig med Fagforbundet om at det skal stilles kompetansekrav i barnehageloven. Vi støtter deres forslag til kompetansekrav hvor 25 % av de ansatte skal ha barne- og ungdomsarbeiderfaglig kompetanse, og 50 % av de ansatte skal være barehagelærer, eller tilsvarende kompetanse.

Vi støtter forslaget om endringer av minimumskrav til pedagogisk bemanning i sektoren. En satsing på flere pedagoger er det viktigste grepet for å sikre god kvalitet på barnehagetilbudet.

Økonomi er sentralt for å gjennomføre en bemannings- og pedagognorm. Med dagens finanisieringsordning vil det ikke være mulig å gjennomføre. Vi stiller oss derfor bak og er enig i PBL sin høringsuttalelse vedrørende finansiering av normen. 

PBL beskriver i sin høringsuttalelse et avsnitt om barn med spesielle behov. Vi er enig i denne beskrivelsen, vi opplever stadig at barn med en diagnose og sakkyndig vurdering får mindre hjelp enn de burde hatt og at ansvaret skyves over på barnehageeier av kommuen. Dette igjen har innvirkning på hele barnegrupper, da barn med speiselle behov ofte krever mye oppfølging, noe som gjør at personalet da har mindre tid til resten av barnegruppen.

Vi er enig i departementets vurdering av lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage og støtter dette fullt ut. Vi syns det er meget positivt at også SFO er omtalt i dette punktet.

Skal vi sikre tidlig innsats slik regjeringen ønsker må det være god voksentetthet i barnegruppene til å gi et kvalitetsmessig godt tilbud til barna gjennom hele barnehagedagen. Dette må det avsettes økonomiske midler til å gjennomføre.