Høringssvar fra Bærum kommune

Endringer i barnehageloven

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Bærum kommune, Hovedutvalg for barn og unge-12.09.2017- sak 073/17:
Vedtak:
Bærum kommune stiller seg positiv til høringsforslaget som innebærer en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning og en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).


Bærum ber om at økte kostnader som følge av statlig skjerpede bemanningsnormer, kompenseres fullt ut av staten.