Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 812759

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Det er positivt at regjeringen ønsker å vedta en bemanningsnorm, og forbedre pedagogtettheten. Jeg stiller meg likevel kritisk til hvilke konsekvenser dette vil ha for gruppestørrelsen i barnehagene. Som andre høringssvar også påpeker, vil de økonomiske konsekvensene av normen tilsi at det blir større barnegrupper, som 14 barn på småbarnsavdelinger. Dette er i strid med for eksempel Stavanger kommunes intensjoner om at "det skal bli slutt på at det i noen barnehager er flere enn 18 barn på stor avdeling og flere enn 9 barn på avdelinger for 0–3 år"(https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/J8qlP/Her-er-den-endelige-kuttlista). Som flere pedagoger og forskere påpeker i denne artikkelen (https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/dette-bor-bli-bedre-for-de-minste-barna/), er det viktig med små grupper, spesielt for de yngste barna.

Lovforslaget bør derfor endres, slik at det sikrer små barnegrupper i tillegg til god bemanning. Forslaget til Smedhusåsen barnehage SA om avdelinger med 2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter, og 10 småbarn eller 20 storbarn, er interessant i så måte!